Pas op voor verjaring van uw vordering tegen een bedriegende verkoper!

Tijd

Als een schuldeiser lange tijd geen actie onderneemt om een vordering te innen, bepaalt de wet dat die vordering na een bepaalde termijn verjaart. Verjaring heeft tot gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer kan afdwingen. Er blijft wel een soort van morele verplichting over, die we een natuurlijk verbintenis noemen. Als de schuldenaar dus ondanks verjaring toch betaalt, heeft hij niet onverschuldigd betaald en kan hij het betaalde ook niet terugvorderen.

Wanneer een vordering is verjaard, zal de schuldenaar daar een beroep op moeten doen. De rechter mag niet uit zichzelf onderzoeken of de vordering verjaard is.

De wet kent voor verschillende soorten vorderingen verschillende verjaringstermijnen. Voor bedrog geldt een verjaringstermijn van 3 jaar. Als u dus een overeenkomst bent aangegaan waarbij u door degene met wie u de overeenkomst sloot, bent bedrogen, kunt u die overeenkomst tot drie jaren na de ontdekking van dat bedrog vernietigen. Bij consumentenkoop geldt een verjaringstermijn van 2 jaar. Laat een koper 2 jaar verstrijken na kennisgeving aan de verkoper van zijn ontdekking dat wat er hem is geleverd, niet voldoet, dan kan hij niets meer vorderen.

Laatstelijk probeerde een slimme koper die tweejaarstermijn te omzeilen door de rechter voor te houden dat zijn vordering niet was gebaseerd op de koopovereenkomst maar op het bedrog van de verkoper. Volgens de koper zou daarom niet de al verstreken tweejarige, maar de nog niet verstreken driejarige verjaringstermijn van toepassing zijn.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden liet zich daardoor niet vermurwen. Na bestudering van de bedoelingen van de wetgever, oordeelde dat Hof dat de wetgever in het kader van de koopovereenkomst zoveel mogelijk heeft willen voorkomen dat verschillende verjaringsregimes zouden gelden en dat iedere vordering die voortvloeit uit een koopovereenkomst – ongeacht de grondslag die de koper aanvoert- daarom een verjaringstermijn van 2 jaar kent. Het argument van de koper dat bedriegende verkopers de bescherming van dat extra jaar niet verdienen, achtte het Hof minder belangrijk dan de keuze van de wetgever voor één verjaringssysteem bij koop.

Willemijn Fick-Nolet

publicatie d.d. 17 juli 2016 Bossche Omroep nr. 28