Kinderalimentatie bij hogere inkomens

Bij de berekening van de kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. Rechters kijken in kinderalimentatiezaken altijd eerst naar wat het kind in financiële zin nodig zou hebben. Dit wordt de behoefte van het kind genoemd.

Berekening behoefte van kind

Voor de berekening van de behoefte van het kind maakt de rechter gebruik van de zogenaamde ‘behoeftetabel’, die is vastgesteld door de Expertgroep Alimentatienormen. Op basis van het aantal kinderen, de leeftijden en het gezinsinkomen voor de scheiding, geeft de tabel aan hoe hoog de behoefte van het kind is. De meest recente tabel heeft als hoogste inkomenscategorie een netto gezinsinkomen per maand van € 6.000,00 of meer. Dit roept de vraag op of ook bij een inkomen dat aanzienlijk boven dit bedrag ligt, uitgegaan moet worden van de tabel.

De praktijk wijst uit dat de meeste rechters aanknopen bij de hoogste inkomenscategorie uit de tabel, ook wanneer het werkelijke netto gezinsinkomen vele malen hoger is. De Hoge Raad heeft hier nu echter korte metten mee gemaakt.

Uitspraak Hoge Raad m.b.t. kinderalimentatie bij hogere inkomens

De Hoge Raad oordeelde dat bij het becijferen van de behoefte van kinderen in een gezin met een zeer hoog netto gezinsinkomen niet zonder meer uitgegaan kan worden van de tabellen, die eindigen bij een gezinsinkomen van € 6.000,00. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad speelt immers ook bij de bepaling van de behoefte van het kind het welvaartsniveau ten tijde van het huwelijk een rol. Het ligt daarom niet voor de hand dat die behoefte bij een hoger netto maandinkomen gelijk zou zijn aan de behoefte bij het hoogste in de tabel voorkomende netto maandinkomen van € 6.000,00 of meer, aldus de Hoge Raad.

De uitspraak van de Hoge Raad heeft gevolgen voor de becijfering van de door de alimentatieplichtige te betalen kinderalimentatie. Heeft u hier vragen over, of wilt u meer informatie over kinderalimentatie, dan kunt u contact opnemen met Geeske van Campen of Nicole Lindhout. Zij staan u graag te woord!

Hoge Raad 4 december 2015 Kinderalimentatie, ECLI:NL:HR:2015:3479