Indirect bestuurder van Fresh FM‐concern niet aansprakelijk ex artikel 2:11 BW

Het betreft een vennootschap (“X”) die deel uitmaakte van het concern dat het radiostation Fresh FM exploiteerde. X heeft voor de exploitatie van het radiostation
van 2003 tot 2011 zendapparatuur gehuurd van eiseres, BNT . X klaagt vervolgens over de kwaliteit en schort te betaling van de facturen op. X en BNT hebben
vervolgens verschillende procedures gevoerd waarvan de uitkomst is dat X aan BNT circa EUR 111.000,‐ moet betalen. Per september 2011 is het contract tussen X en
BNT beëindigd. De exploitatie is daarna verricht met eigen zendapparatuur vanuit een andere concernvennootschap. Na september 2011 heeft X geen werkzaamheden
meer uitgevoerd en per november 2014 is zij ontbonden.

BNT vordert:

1.) een verklaring voor recht dat de (indirect) bestuurder van X onrechtmatig heeft gehandeld jegens BNT en aansprakelijk is voor de schade van BNT;
2.) de hoofdelijke veroordeling (ex art. 2:11 BW) van de bestuurder tot betaling aan BNT van al datgene dat X is gehouden te betalen (alsmede de proceskosten).

Rechtbank:

De rechtbank dient te beoordelen of de indirect bestuurder, enig aandeelhouder van X aansprakelijk is voor door BNT geleden schade omdat hij heeft bewerkstelligd
of toegelaten dat X niet meer in staat is de door haar aan BNT verschuldigde bedragen te betalen. De bestuurder kan aansprakelijk worden gehouden indien het
handelen of nalaten als (indirect) bestuurder ten opzichte van BNT in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is geweest dat hem daarvan persoonlijk een
ernstig verwijt kan worden gemaakt. De rechtbank oordeelt dat hiervan geen sprake is. Dat zou ‐volgens de rechtbank‐ mogelijk anders zijn indien de enige reden was
om de activiteiten in een andere vennootschap onder te brengen was, het frustreren van verhaalsmogelijkheden. Daarvan is volgens de rechtbank geen sprake.

Klik hier voor de gehele publicatie van 20 juni in Wolters Kluwer SmartNewz.

Pim van de Goor ‐ Holla Advocaten