Herijking van de Handreiking

Publicatie Weekblad voor Fiscaal recht

Om te beoordelen of er een dienstbetrekking voor de heffing van loonbelasting en sociale premies is, is de inspecteur gehouden om de arbeidsrechtelijke route van het Burgerlijk Wetboek en de daarop gebaseerde jurisprudentie te bewandelen. De Belastingdienst heeft in de Handreiking DBA zijn beleid dienaangaande uiteen gezet. In dit artikel staat de vraag centraal of de Handreiking DBA spoort met het arbeidsrechtelijke beoordelingskader. Geconcludeerd wordt dat dit niet het geval is en dat de Handreiking DBA derhalve herijkt dient te worden.

Inleiding
Eerder dit jaar, op 1 mei 2016, is de Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, Wet DBA) in werking getreden. De maatschappelijke beroering over deze wet is significant. Op 9 februari is de Tweede Kamer ingegaan op “rammelende bepalingen” in de door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomsten. Daarbij gaf staatssecretaris Wiebes te kennen dat er nietige bepalingen in de modelovereenkomsten over het verhalen van premies werknemersverzekeringen waren opgenomen. Op 10 februari heeft de Tweede Kamer met minister Asscher en staatssecretaris Wiebes gedebatteerd over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL.

Daarbij is uitvoerig ingegaan op de Wet DBA. Op 12 februari zijn Kamervragen gesteld naar aanleiding van een interview waarin naar voren wordt gebracht dat zzp’ers niet langer in de zorg kunnen werken. Deze vragen zijn door staatssecretaris Van Rijn op 7 april beantwoord. Op 23 februari jl. zijn vragen gesteld over onrust onder zzp’ers in de media naar aanleiding van een blog van Botte Jellema (presentator en journalist voor NPO Radio 1), getiteld “De afschaffing van de VAR is een clusterfuck”. Deze vragen zijn op 16 maart door staatssecretaris Wiebes beantwoord.
Daarbij kondigde de staatssecretaris aan dat de modelovereenkomsten die op de website van de Belastingdienst zijn gepubliceerd, zullen worden herschreven. De gegeven antwoorden leidden op 7 april tot vervolgvragen, die door de staatssecretaris op 29 april zijn beantwoord. Op 14 maart zijn vragen gesteld over de criteria arbeid, gezag en loon. Deze vragen zijn op 14 april door staatssecretaris Wiebes beantwoord. Op 12 april zijn vragen gesteld naar aanleiding van een vermakelijk interview met Mathijs Bouman bij RTL Z (econoom en columnist bij het Financiële Dagblad) waarin hij ingaat op “de bizarre nieuwe wereld” van de zzp’er. Deze vragen zijn op 28 april door staatssecretaris Wiebes beantwoord. Op 21 april zijn vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in het Financieele Dagblad, getiteld “Zzp’er verwacht schade door nieuwe wetgeving”. Deze vragen zijn op 19 mei beantwoord. Eveneens op 19 mei is in antwoord op een vraag van de heer Van Weyenberg (D66) door de staatssecretaris aangegeven dat als een invaller hetzelfde werk doet, maar de voorwaarden en omstandigheden verschillen ten opzichte van degene die in dienstbetrekking werkte, de invaller buiten dienstbetrekking kan werken.Wij zouden menen dat dat niet alleen voor invallers geldt.

Op 20 mei heeft de heer Klein (fractie Klein) vragen gesteld over onder meer het gebruik van een g-rekening bij de inhuur van zzp’ers. Deze vragen zijn op 9 juni beantwoord.Op 17 juni heeft de heer Klein aanvullende vragen gesteld over de (on)mogelijkheden van een g-rekening, die op 8 juli zijn beantwoord. Op 20 juni zijn vragen gesteld door de heer Van Weyenberg over een bericht in de Telegraaf dat opdrachtgevers afhaken door de afschaffing van de VAR. Deze vragen zijn op 1 juli beantwoord. Op 24 juni hebben de heer Ziengs en mevrouw De Vries (beiden VVD) vragen gesteld naar aanleiding van publicaties dat zzp’ers in de war zijn en niet serieus worden genomen door de politiek. Deze vragen zijn op 6 juli beantwoord. Het Financieele Dagblad roept in zijn redactioneel commentaar van 9 juli het volgende kabinet op om de Wet DBA af te schaffen. Op 11 juli heeft mevrouw Vos (PvdA) vragen gesteld over een bericht dat de Persgroep na invoering van de Wet DBA de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever afschuift op zzp’ers. Deze vragen zijn op 25 augustus beantwoord. Vanaf het moment waarop de Eerste Kamer de Wet DBA heeft aangenomen (2 februari) zijn al twaalf maal Kamervragen over de wet gesteld. Dit is precedentloos. Inmiddels is in de vorm van alle gegeven antwoorden haast een tweede informele memorie van toelichting op de Wet DBA ontstaan.

Open het hele artikel via deze link Weekblad voor Fiscaal Recht Herijking van de Handreiking.