Geen aansluiting bij forfaitair stelsel voor toekenning schadevergoeding

Voor tijdschrift Jurisprudentie Gedwongen zorg (‘JGz’) schreef Jeffrey Groen een annotatie bij het arrest van het Hof ‘s-Hertogenbosch van 25 maart 2021. Het hof oordeelde over een verzoek om schadevergoeding op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (‘Wvggz’) omdat de zorgaanbieder een aantal verplichtingen uit de Wvggz niet had nageleefd. Het hof kende een bedrag van € 250,- toe, ten laste van de zorgaanbieder. Het verzoek van de betrokkene om aan te sluiten bij het forfaitaire systeem werd afgewezen omdat dit systeem (nog) niet kon rekenen op een brede acceptatie van schade begroten. In de annotatie komt de laatste stand van zaken van het al dan niet aansluiten bij het forfaitaire systeem aan de orde.

Lees hier de volledige publicatie: Geen aansluiting bij forfaitair stelsel voor toekenning schadevergoeding