Gedwongen opname bleek achteraf zonder geldige titel: schadevergoeding van € 12.800,-

Voor Jurisprudentie Gedwongen zorg (‘JGz’) schreef Jeffrey Groen een annotatie bij de beschikking van de Rechtbank Midden-Nederland van 15 maart 2022.

In deze zaak was ten aanzien van de betrokkene een aansluitende zorgmachtiging verleend, maar pas na het verstrijken van de wettelijke beslistermijn. Als gevolg daarvan is de betrokkene drie dagen zonder titel (grondslag) gedwongen opgenomen geweest. Vervolgens heeft de Hoge Raad de beschikking van de rechtbank inzake de aansluitende zorgmachtiging vernietigd, omdat de officier van justitie het verzoek daartoe niet tijdig had ingediend.

Na terugverwijzing heeft de rechtbank alsnog een zorgmachtiging verleend voor de duur van zes maanden tot en met 19 februari 2021. Daarmee is de titel voor de gedwongen opname ná die datum achteraf vervallen, terwijl de betrokkene in die periode (125 dagen) wel opgenomen is geweest. De betrokkene heeft in verband met het niet naleven van de wet verzocht om schadevergoeding van € 100 per dag dat hij zonder geldige titel gedwongen opgenomen is geweest. De rechtbank passeert het verweer van de Staat dat de betrokkene waarschijnlijk ook gedwongen opgenomen zou zijn geweest als de rechtbank wel een zorgmachtiging met de juiste geldigheidsduur had verleend. Volgens de rechtbank is opname zonder geldige titel een forse inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Het ‘waarschijnlijk’ achten dat weer een zorgmachtiging zou zijn verleend, doet geen recht aan de wettelijke vereisten voor het mogen verlenen van een vervolgzorgmachtiging. De rechtbank honoreert het verzoek van de betrokkene en kent een schadevergoeding toe van (128 dagen x € 100 =) € 12.800 ten laste van de Staat.

Lees hier de volledige publicatie: Gedwongen opname bleek achteraf zonder geldige titel: schadevergoeding van € 12.800,-