Fraude

fraude

Holla Integrity & Compliance is een apart onderdeel van Holla dat naar aanleiding van fraudesignalen onderzoek doet. De uitkomsten van ons onderzoek presenteren wij in een objectief, goed onderbouwd rapport. Op basis van feitelijke bevindingen adviseren wij onze opdrachtgevers over hun rechtspositie en te ondernemen stappen. Het rapport kan ook als basis dienen voor juridische procedures.

Uitgangspunten en werkwijze fraudeonderzoeken

Elk fraudeonderzoek begint met een feitenonderzoek. Dat feitenonderzoek staat echter niet op zich. Het is een onlosmakelijk onderdeel van het advies van de aan Holla Integrity & Compliance verbonden advocaat omtrent de rechtspositie van u als opdrachtgever.

Afstemming vooraf

Ons onderzoek is maatwerk en vergt een op de specifieke situatie aangewezen aanpak. Daarbij stemmen we met u af welke specialisten van Holla het best bij de opdracht passen en hoe zij het onderzoek onbelemmerd en zonder oneigenlijke druk kunnen uitvoeren.

Het onderzoek

De uitvoering van het onderzoek begint doorgaans met het verzamelen van informatie, het in kaart brengen van de mogelijke fraudepatronen en het veiligstellen van bewijs. Door het houden van interviews en nader onderzoek ontstaat doorgaans een helder beeld over wat heeft plaatsgevonden en wie daarvoor (en op welke wijze) verantwoordelijk kan worden gehouden.

Rapportage

Deze uitkomst leggen wij vast in ons rapport en adviseren u over de vervolgstappen richting verantwoordelijken en het voorkomen van verdere schade. Soms past daarbij een melding bij de toezichthouder of het doen van aangifte.

Fraudepreventie en advies

Desgewenst geven wij in een afzonderlijk rapport aan hoe eerder gepleegde fraudes kunnen worden voorkomen. Daarbij richten we ons op systeem- en procedureverbeteringen de benodigde organisatorische veranderingen

Wij onderzoeken  dan de zwaktes binnen de informatiesystemen en interne organisatie en de daaruit volgende frauderisico’s. Op basis hiervan en een kosten-batenanalyse bepaalt het management welke maatregelen het best kunnen worden doorgevoerd.

 

Klik hier voor de download versie van Holla fraudeonderzoek.