Geen fishing expedition

Vordering curator ex 843a Rv toegewezen – geen fishing expedition ‐ beroep op afgeleid verschoningsrecht slaagt niet.

 

Curator van een failliete meubelwinkel vordert ex art. 843a Rv van de accountant en de moedermaatschappij dat bepaalde (digitale) bescheiden (email correspondentie en overeenkomsten) over een zekere periode, die eerder al in (bewijs)beslag zijn genomen, aan hem worden afgegeven. Curator vordert deze gegevens omdat hem is gebleken dat bepaalde e‐mailberichten zijn verwijderd die blijkens de aanhef ‐ “Na lezing en behandeling verwijderen!” ‐ hem niet onder ogen mochten komen. Bovendien is in verschillende e‐mailberichten opgenomen dat “reparatiewerkzaamheden” moesten worden verricht met betrekking tot de managementfee‐ en rekening‐courantovereenkomsten en dat kort voor het faillissement in de rekening‐courantverhouding tussen moedermaatschappij en failliet verdachte boekingen zijn doorgevoerd.

Rb.: De rechtbank onderzoekt of de vordering ex 843a lid 1 Rv voldoet aan de vereisten dat er sprake is van (i.) een rechtmatig belang alsmede dat het gaat om (ii.) bepaalde bescheiden.

(i.) rechtmatig belang: een curator is gehouden onderzoek te doen naar de achtergronden van een faillissement en meer in het bijzonder de oorzaken ervan. Aan een curator komen ruime bevoegdheden toe. Indien bij een curator op basis van objectieve informatie het vermoeden is gerezen dat de faillissementsboedel oneigenlijk is benadeeld, rust op hem de plicht om nader onderzoek te verrichten. De rechtbank oordeelt op basis van bovenstaande feiten dat de curator een rechtmatig belang heeft. (ii.) bepaalde bescheiden: naar het oordeel van de rechtbank moet de omschrijving van de bescheiden, als voldoende bepaald/specifiek worden aangemerkt, in die zin dat duidelijk en concreet is aangegeven om welke bescheiden het gaat en dat deze voldoende zijn ingekaderd zodat geen sprake is van een fishing expedition. Het beroep van gedaagden op het afgeleide verschoningsrecht slaagt niet. De rechtbank oordeelt dat de curator de vermogensrechtelijke positie van failliet heeft overgenomen en dat niet valt in te zien waarom de curator afschriften uit het dossier van de advocaat kunnen worden onthouden.

Klik hier voor de publicatie van Pim van de Goor in Wolters Kluwer, SmartNewz Insolventierecht.