Deels onderwijs in het Engels op de basisschool; done or not done?

Stichting BOOR is een door de gemeente Rotterdam opgerichte stichting die onder meer 74 openbare scholen voor primair onderwijs in stand houdt. Stichting BOOR voert sinds 2003 het beleid om de kwaliteit van het openbaar onderwijs te versterken door het aanbieden van een zogenaamd ‘natuurlijk’ Engels op haar basisscholen. Stichting BOOR heeft dit vormgegeven in het ‘EarlyBird-programma’. Hooguit vier uur per week krijgen de kinderen les in de Engelse taal, of worden onderwijsactiviteiten in het Engels gegeven. De participatie in dit programma vindt plaats op basis van een overeenkomst die Stichting BOOR is aangegaan met de zogenaamde ‘EarlyBird-scholen’. Een mooi initiatief, isn’t it?

Stichting Taalverdediging

Stichting Taalverdediging probeert echter roet in het eten te gooien. Stichting Taalverdediging heeft het herstel en het behoud van de Nederlandse taal als adagium. Stichting Taalverdediging is van mening dat het EarlyBird-programma in strijd zou zijn met de Wet op het Primair Onderwijs (hierna: ‘WPO’). Volgens deze stichting mag op basis van de WPO enkel de Nederlandse taal de voertaal zijn in het basisonderwijs. Zij start een procedure bij de rechtbank om (kort gezegd) een oordeel te krijgen dat het EarlyBird-programma onrechtmatig is.

Wat zegt de wetgever over het gebruik van de Engelse taal in het basisonderwijs?

De wetgever heeft bepaald dat de voertaal in het basisonderwijs Nederlands is, maar dat gedurende een deel van de onderwijstijd ook een andere taal gevoerd mag worden. Tweetalig basisonderwijs is dus toegestaan. Uit de WPO volgt dat het basisonderwijs niet alleen de Nederlandse taal maar ook de Engelse taal moet omvatten. Daarnaast heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij de Tweede Kamer onder de aandacht gebracht, dat het vanwege de internationale economie van belang is om te experimenteren met de Engelse taal als deelvoertaal voor maximaal 15% van de onderwijstijd. Van belang is ook dat de onderwijsinspectie onderzoek heeft gedaan naar het EarlyBird-programma, en zij is tot de conclusie gekomen dat het programma niet botst met de WPO.

Stichting Taalverdediging trekt aan het kortste eind

In een ‘nutshell’ heeft de rechtbank geoordeeld dat Stichting BOOR onrechtmatig handelt als haar EarlyBird scholen meer dan 15% van de onderwijstijd per jaar onderwijsactiviteiten aanbieden waarbij de voertaal Engels is. Zowel Stichting BOOR als Stichting Taalverdediging gaan tegen het vonnis in hoger beroep. Het gerechtshof Den Haag gaat niet mee in het standpunt van Stichting Taalverdediging dat het EarlyBird-programma in strijd is met de WPO. De conclusie van het hof is dat het EarlyBird-programma prima past in de kaders van de WPO. Daarbij stelt het hof voorop dat Engels een verplichte onderwijsactiviteit is, en dat de WPO ruimte laat voor het gebruik van andere talen. Bovendien hebben basisscholen vrijheid om te bepalen hoe zij hun onderwijsprogramma inrichten. Het hof benadrukt dat de onderwijsinspectie toeziet op de kwaliteit van het onderwijs. Een terughoudende rol van de rechter is hierbij gepast, aldus het hof Den Haag.

Deels onderwijs in de Engelse taal op de basisschool is dus ‘done’!