Accountantstuchtrecht

Accountant vraagt niet door bij verrekening vordering in rekening‐courant met derde.

Klaagster was aandeelhouder van D Holding B.V. (“D”). In 2013 heeft klaagster haar resterende pakket aandelen in D aan H Holding B.V. (“H”) verkocht voor een
koopprijs van € 240.000,‐. In de notariële akte is opgenomen dat de koopprijs is voldaan en dat verkoper aan de koper kwijting heeft verleend. Accountants van D
waren Y en Z, verbonden aan hetzelfde accountantskantoor. Op 3 juli 2014 heeft Z aan H gerapporteerd over de verantwoorde omzet van D in 2013 (het “Rapport”). Y
heeft voor D de jaarrekening over 2014 opgemaakt en op 1 december 2015 de samenstellingsverklaring afgegeven. In deze jaarrekening is de vordering van €
300.000,‐‐ van klaagster op H ter zake voormelde aandelenverkoop verrekend door dit bedrag op de rekening‐courant verhouding tussen klaagster en D in mindering
te brengen. Op 27 augustus 2016 heeft klaagster aan het accountantskantoor van Y en Z schriftelijk vragen gesteld over de jaarrekening 2014 van D en het Rapport.
Bij e‐mail heeft Z namens het accountantskantoor geantwoord dat de geheimhoudingsplicht met zich bracht dat zij de vragen niet konden beantwoorden. In
onderhavige tuchtprocedure verwijt klaagster Y en Z dat zij in strijd met de voor hen geldende gedrags‐ en beroepsregels hebben gehandeld door (onder meer):
(i.): de verrekening van de koopprijs van de aandelen in de jaarrekening 2014 te verwerken, zonder dat daarvoor een juridische basis bestaat;
(ii.): het Rapport op te stellen in strijd met standaard 4400 van de NVCOS; en
(iii.): zich ten onrechte te beroepen op geheimhouding.

De Accountantskamer

De Accountantskamer stelt eerst vast dat:
Het standpunt van klaagster dat zowel Y als Z verantwoordelijk waren voor het gehele dossier D geen stand kan houden en bepaalt per klachtonderdeel welke
accountant daarvoor tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid draagt.

Ad (i.): het had op de weg van Y gelegen om ter zake deze verrekening verder bij de leiding van D door te vragen. Zeker nu hem bekend was dat er geschillen tussen H
en klaagster waren ontstaan, kon Y niet volstaan met het mondeling gegeven antwoord dat de vordering van klaagster op H kon worden verrekend in de
rekeningcourant van D, welke in de verhouding tussen klaagster en H een derde was. Dat sprake was van wederzijds schuldeiserschap, zoals vereist is voor een
rechtsgeldige verrekening (vgl. artikel 6:127 BW), kon Y in die constellatie niet zonder nader onderzoek aannemen. Y had om schriftelijke bewijsstukken moeten
vragen of, indien er geen schriftelijke bewijsstukken konden worden overgelegd, bevestiging van klaagster moeten verkrijgen;

Ad (ii.): vast wordt gesteld dat door Z in het Rapport niet is opgenomen met welk doel het is opgesteld. In randnummer 17 juncto 18 sub g. van NVCOS 4400 is bepaald
dat het rapport van feitelijke bevindingen de beschrijving van het doel waarvoor de overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn uitgevoerd, dient te bevatten.
De enkele verwijzing naar een (niet aangehecht) e‐mailbericht is daartoe onvoldoende.

Ad (ii.): Y en Z hebben naar aanleiding van het verzoek van klaagster contact gezocht met H om overleg te plegen over ontheffing van de geheimhoudingsplicht van
beide betrokkenen. H heeft laten weten dat zijn advocaten antwoord zullen geven op de gestelde vragen. Betrokkenen hebben hieruit afgeleid dat zij niet van hun
geheimhoudingsplicht waren ontheven. Hieruit volgt dat betrokkenen van hun opdrachtgever geen toestemming hebben gekregen de vertrouwelijkheid te doorbreken,
en dat zij er voorts op mochten vertrouwen dat er op het verzoek zou worden gereageerd. Het stond hen dan ook niet vrij op het verzoek om informatie inhoudelijk in
te gaan. Dit klachtonderdeel is ongegrond.

De accountantskamer acht ten aanzien van Y de maatregel van waarschuwing passend en geboden. In verband met de geringe ernst van het gegrond verklaarde acht
de Accountantskamer geen termen aanwezig ook aan Z een maatregel op te leggen.

Klik hier om de publicatie van 24 oktober 2017 van Wolters Kluwer SmartNewz te lezen.