Zorgfraude in the picture

Op 10 november jongstleden berichtten verschillende media dat het Openbaar Ministerie (‘OM’) straffen tot een jaar cel heeft geëist voor fraude bij de Rotterdamse thuiszorgorganisatie UenZo. In totaal staan vier bestuurders van UenZo, afkomstig uit Rotterdam en Schiedam, terecht. Er zou meer zorg zijn gedeclareerd dan daadwerkelijk werd geleverd. Volgens het OM zijn de gelden die overbleven – en dat zou miljoenen betreffen – in eigen zak zijn gestoken. De bestuurders erkennen dat fouten zijn gemaakt in de administratie, maar weerspreken dat er sprake was van opzet.

De Wet Marktordening Gezondheidszorg (‘Wmg’) bevat regels over het declareren in de zorg. Zo is in artikel 35 lid 1 bepaald dat het een zorgaanbieder verboden is een tarief in rekening te brengen dat niet overeenkomstig de Wmg is vastgesteld. Het vaststellen van die tarieven gebeurt volgens artikel 50 Wmg: hierin is bepaald dat de Nederlandse Zorgautoriteit (‘NZa’) in een beschikking vastlegt welke tarieven hebben te gelden, om die rechtsgeldig in rekening te kunnen brengen. Bovendien kan de NZa volgens artikel 37 Wmg regels vaststellen over – kort gezegd – op welke wijze, onder welke voorwaarden of met inachtneming van welke voorschriften en beperkingen, alsook aan wie, voor wie, via wie of door wie een tarief in rekening wordt gebracht.

Wordt het verbod van artikel 35 Wmg  lid 1 toch overtreden, dan kan de NZa volgens artikel 85 Wmg een bestuurlijke boete opleggen. Die boete is voor elke afzonderlijke overtreding ten hoogste € 500.000,- of, indien dat meer is, tien procent van de omzet van de onderneming in Nederland. Het overtreden van het verbod van artikel 35 Wmg, alsmede het overtreden van de regels die krachtens artikel 37 lid 1 Wmg zijn vastgesteld is in de Wet op de Economische Delicten (‘Wed’), in artikel 1, onder 2, bovendien aangemerkt als economisch delict. Het is dus ook strafbaar. Dit heeft tot gevolg dat niet alleen de NZa, maar ook het OM zich met fouten in het declareren van zorg kan bemoeien. Indien de genoemde bepalingen uit de Wmg opzettelijk zijn overtreden, is er volgens artikel 2 lid 1 Wed sprake van een misdrijf. Is er geen opzet, dan is er sprake van een overtreding. Voor het misdrijf kan volgens artikel 6 lid 1 onder 2 Wed een gevangenisstraf van twee jaar of een geldboete van € 20.250,- worden opgelegd. Ter zake van de overtreding geldt volgens artikel 6 lid 1 onder 5 een maximum gevangenisstraf van een half jaar, een taakstraf of een geldboete van eveneens maximaal € 20.250,-.

Bij het voorgaande moet in het achterhoofd moet worden gehouden dat het OM en de NZa niet beiden een boete ter zake van dezelfde overtreding kunnen opleggen. Voor de volledigheid zij hier bovendien opgemerkt dat de bestuurders van UenZo van meer verdacht worden dan alleen het verkeerd declareren van zorg bezien vanuit de Wmg. Niettemin kunnen er bij het verkeerd declareren van zorg op basis van de Wmg alleen al grote financiële belangen op het spel komen te staan.

Heeft u vragen over declaratievoorschriften, of bijvoorbeeld over het beleid van de NZa of het OM ter zake van declaratievoorschriften? Neem gerust contact met ons op.