Workshop Compliance Mededingingsrecht

Leeft uw onderneming alle mededingingsregels na?

Test het nu via de Workshop Compliance Mededingingsrecht van Holla Advocaten. Een samen met u op maat gemaakte interactieve benadering van Holla Advocaten in house bij uw onderneming!

De laatste jaren houdt de overheid steeds strikter toezicht op het bedrijfsleven ten aanzien van de naleving van het mededingingsrecht. Het mededingingsrecht beschermt de mogelijkheid voor ondernemingen om met elkaar vrij te concurreren en is in Nederland vastgelegd in de Mededingingswet. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) toetst onder andere intensief of ondernemingen prijsafspraken hebben gemaakt of klanten of markten verdelen of dat een onderneming misbruik maakt van een economische machtspositie. De ACM legt fikse boetes op aan ondernemingen die de regels uit de Mededingingswet overtreden, waarbij de ACM feitelijk leidinggevenden ook persoonlijk aansprakelijk kan stellen. Aan een overtreding van de Mededingingswet zijn dus grote risico’s verbonden, zowel financieel als bijvoorbeeld ten aanzien de reputatie van de overtredende onderneming. Het is voor een onderneming en haar medewerkers van groot belang om op de hoogte te zijn van de regels van het mededingingsrecht. Het komt namelijk ook voor dat een onderneming zich niet aan de gestelde regels houdt, zonder dat zij zich daarvan bewust is.

Tijdens de Workshop Compliance Mededingingsrecht van Holla Advocaten maken wij de medewerkers van de onderneming gedurende een 2 à 3 uur durende sessie wegwijs in het stelsel van het mededingingsrecht. Allereerst staan wij stil bij het juridisch kader, waarbij het kartelverbod, misbruik van een economische machtspositie en het concentratietoezicht aan bod kunnen komen. Hierna gaan wij in op de praktijkinvulling, toegespitst op de markt waarop de onderneming actief is. Via een interactieve sessie kunnen wij verschillende op maat gemaakte casusposities behandelen en aandacht besteden aan vragen, zoals: welke informatie mogen medewerkers met concurrenten uitwisselen? Hoe dient de prijsbepaling te gebeuren? Hoe dienen medewerkers zich te gedragen op bijeenkomsten en netwerkevenementen? Wat moet een medewerker doen als hij/zij geconfronteerd wordt met handelingen die niet door de beugel kunnen? Ook gaan wij in op de vraag hoe ondernemingen gemaakte fouten nog kunnen herstellen. De praktijkinvulling spitsen wij toe op de sector waarin de onderneming actief is en wij bespreken relevante onderwerpen en risico’s van de desbetreffende sector. Gedurende de hele workshop is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop zullen wij een handleiding verstrekken waarin de onderwerpen van de workshop worden uitgewerkt, die kan dienen als naslagwerk voor de hele onderneming. Wij kunnen voorts een certificaat uitreiken als bewijs dat de onderneming alles in het werk heeft gesteld om bewustwording van mededingingsrisico’s te garanderen. Iedere medewerker aan de workshop krijgt het certificaat.

Het doel van de workshop is de medewerkers van een bepaalde onderneming bewust te maken van de mededingingsrisico’s. Op deze manier worden de risico’s verkleind of in ieder geval (tijdig) gesignaleerd en kunnen deze snel worden hersteld. De invoering van een compliance programma op het vlak van het mededingingsrecht wordt daarbij aangeraden door de voorzitter van de ACM. Al met al zal een workshop, waarin wordt stilgestaan bij de regels van het mededingingsrecht en waarin wordt gekeken naar sectorspecifieke aspecten, bijdragen aan een goed bedrijfsimago en ethische bedrijfscultuur.

Voor meer uitleg over de Workshop Compliance Mededingingsrecht van Holla Advocaten kunt u terecht bij een van de mededingingsrecht specialisten van Holla Advocaten; mr. Ferry Weelen of mr. Alissa van Tongerloo.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?