Wkkgz: een update

Gezondheid

Wkkgz: een update van de stand van zaken in de praktijk

De Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is voor velen inmiddels een bekende term. De Wkkgz beoogt de positie van de cliënt/patiënt te verstevigen, door het recht op informatie over de kwaliteit van zorg te verstevigen en een snellere en cliëntgerichte klachtenafhandeling te bevorderen. Ook stimuleert de Wkkgz een continue verbetering van de kwaliteit van zorg door het creëren van meer openheid over en het leren van klachten en incidenten in de zorg.
Wat is nu de stand van zaken met betrekking tot deze nieuwe zorgwet? Op 15 februari jl. heeft de Minister van VWS een brief over de Wkkgz aan de Eerste Kamer gestuurd. Meer specifiek: in de brief heeft de Minister de Eerste Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot een aantal toezeggingen die zij tijdens de behandeling van het (toen nog) wetsvoorstel Wkkgz heeft gedaan.

Ondersteuning van zorgaanbieders door het Ministerie van VWS
In haar brief geeft de Minister aan dat het Ministerie van VWS, ter bevordering van een goede implementatie van de Wkkgz, zorgaanbieders op verschillende manieren heeft ondersteund. Dit is volgens de Minister gedaan door middel van ruim 30 presentaties aan beroepsorganisaties, professionals en brancheorganisaties en twee beursbezoeken en het beantwoorden van vele vragen van aanbieders, deels via branche- en beroepsorganisaties. Op de website www.kwaliteitenklachtenzorg.nl is uitleg over wat een zorgaanbieder moet regelen om te voldoen aan de Wkkgz te vinden en wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen. Specifiek voor kleine zorgaanbieders staat er op dezelfde website een handreiking ‘Omgaan met incidenten’. Hiermee is voldaan aan de toezegging om zorgaanbieders, waaronder eerstelijns professionals te ondersteunen bij de implementatie.

De nulmeting

De Minister geeft ook aan dat zij heeft toegezegd een zogenaamde ‘Nulmeting’ ten behoeve van de Wkkgz te laten uitvoeren. Deze nulmeting is uitgevoerd door onderzoeksinstituut Nivel. Het rapport van de nulmeting is hier te raadplegen. Uit de nulmeting blijkt dat, hoewel de klachtafhandeling de laatste jaren steeds laagdrempeliger is geworden, er nog een slag te maken is om patiënten beter te horen en samen tot een oplossing te komen. Dat geldt ook voor het systematisch leren van incidenten. De uitkomst van de nulmeting bevestigt volgens de Minister de noodzaak voor de Wkkgz, gericht op een snellere en meer effectieve klachtafhandeling en leren van klachten en incidenten, ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

Monitor aantal claims
De ontwikkeling van het aantal claims zal worden gemonitord en dat dit zal worden teruggekoppeld, zo heeft de Minister ook toegezegd. De monitor zal gericht zijn op de ontwikkelingen op het gebied van klachten en geschillen, waarbij uiteraard het aantal claims wordt meegenomen. De uitkomsten van de monitor zullen aan de orde worden gesteld in gesprekken met zorgaanbieders, klachtenfunctionarissen en cliënten. Zo wordt zicht verkregen op hoe cliënten de klachtafhandeling ervaren en waar nog eventuele aandachtspunten liggen. Doelgroepen van de monitor zijn alle groepen zorgaanbieders voor wie de wet geldt. De monitor zal dus ook gericht zijn op zorgaanbieders van cosmetische en alternatieve zorg en solistisch werkende zorgaanbieders. Het onderzoek voor de monitor zal eind 2017 plaatsvinden en begin 2018 aan de Eerste Kamer worden gezonden.

Evaluatie van de Wkkgz
In 2021 zal een evaluatie van de Wkkgz worden uitgevoerd. Daarin wordt onderzocht in hoeverre de doelen van de wet worden bereikt. Bij de evaluatie wordt vergeleken met de situatie tijdens de nulmeting en de uitgevoerde monitors.

Vaardigheden zorgverleners
De Minister heeft ook toegezegd de opleidende instellingen expliciet te vragen aandacht te besteden aan het verbeteren van de professionele vaardigheden van zorgverleners. Dit, ter voorkoming van onnodige juridisering en escalatie. Volgens de Minister op verschillende manieren contact geweest met de opleidingen. De opleidingen geven aan dat ze aan de slag zijn met sociaal communicatieve vaardigheden. De onderwerpen communicatie, klachten alsook de Wkkgz zelf krijgen veel aandacht, of zullen veel aandacht krijgen.

Onderzoek gevolgen netwerk- en ketenzorg
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving is, tot slot, gevraagd om in het onderzoek naar de gevolgen van de verschuiving naar netwerken ketenzorg aandacht te besteden aan de verantwoordelijkheidsverdeling en de aanspreekbaarheid daarop in de zorg.
Het onderzoek maakt deel uit van de onderzoeksplanning van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Het onderzoek zal in de loop van 2017 worden afgerond. Hierover zal de Eerste Kamer te zijner tijd ook worden geïnformeerd.

Heeft u vragen over de Wkkgz? Neemt u dan gerust contact met ons op.