Wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg aangenomen

Wkkgz

Het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is al op 4 juli 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. Behandeling in de Eerste Kamer heeft lang op zich laten wachten, maar op 6 oktober jl. heeft ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel ingestemd. De Wkkgz wordt gezien als een grote stap in de verbetering van de verhouding tussen de zorgaanbieder en de patiënt. Het doel van de wet is te waarborgen dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.

Met de Wkkgz worden twee wetten vervangen: de Kwaliteitswet Zorginstellingen (Kwz) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). Deze twee wetten bestreken lang niet alle vormen van zorg. De Wkkgz beoogt dit wel te doen: de wet zal namelijk ook gaan gelden voor aanbieders van cosmetische behandelingen en alternatieve zorg.

Naast dat de Wkkgz een ruimer toepassingsbereik heeft, geeft de wet de patiënt toegang tot een laagdrempelige klachtafhandeling door een klachtenfunctionaris, maar ook tot een onafhankelijke geschilleninstantie die zelfs een schadevergoeding kan toekennen. De precieze invulling van deze geschilleninstantie(s) zal nog moeten plaatsvinden.

Op grond van de Wkkgz heeft een patiënt ook recht op meer informatie. Zo is er een recht op informatie over de prestaties van de zorgaanbieders, waarbij te denken valt aan informatie over hoe vaak een bepaalde operatie op jaarbasis wordt gedaan. Ook moeten medische fouten aan de patiënt worden gemeld (aard en toedracht incident) en moet hiervan een aantekening in het dossier komen. Voorts wordt de Kwaliteitswet ingetrokken, maar zijn de daarin gestelde eisen ook in de Wkkgz te herkennen. Zo moet het ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De bedoeling is dat wet per 1 januari 2016 in werking treedt, maar daar is eerst nog een Koninklijk Besluit voor nodig. Instellingen zullen aan de slag moeten om voorbereidingen te treffen om de wet te implementeren. Zo zullen voortaan alle instellingen (verplicht) een klachtenfunctionaris moeten aanstellen, hetgeen nu alleen nog in de algemene ziekenhuizen het geval is.

Heeft u vragen over de Wkkgz; neem gerust contact met ons op.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?