Wet normering topinkomens aangenomen.

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector oftewel de Wet normering topinkomens (WNT) is in 2013 in werking getreden. Het doel van de wet is het tegenaan van excessieve beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsnormen worden jaarlijks in een ministeriële regeling vastgesteld.

Op maandag 22 december 2014 heeft de Eerste Kamer de Wet verlaging bezoldigingsmaximum Wet normering topinkomens aangenomen. Deze wet bepaalt dat de salarisnorm voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector 100% is. Dat komt in 2015 neer op een bezoldiging van € 178.000,00 inclusief onkosten en pensioenbijdrage. In 2014 was de algemene norm nog maximaal 130% van het ministersalaris. Dit kwam neer op een bedrag van € 230.474,00 inclusief belaste onkostenvergoeding en pensioenbijdrage. Voor bestaande contracten geldt overgangsrecht, dat inhoudt dat indien voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WNT bezoldigingsafspraken zijn gemaakt, worden bezoldigingen boven het geldende maximum gedurende vier jaar na inwerkingtreding van de WNT gerespecteerd, waarna in drie jaar tijd moet worden afgebouwd tot het geldende bezoldigingsmaximum.

Het bezoldigingsmaximum voor leden en voorzitters van interne toezichthoudende organen bedraagt vanaf 2015 10% respectievelijk 15% van het voor de betreffende rechtspersoon of instelling geldende bezoldigingsmaximum. In 2014 was de norm nog 5% respectievelijk 7,5%.

Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcoöperaties en organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking gelden andere, sectorale normen.

Voor meer informatie over de sectorale normen of het overgangsrecht kunt u contact opnemen met Bert van den Boom.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?