Waarschuwing preventieve stillegging

Waarschuwing preventieve stillegging ontvangen? Vergeet niet om tijdig bezwaar en beroep in te dienen.

Als werkgevers de arbeidsomstandighedenwetgeving niet naleven kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet alleen een boete opleggen, maar ook de werkzaamheden van de onderneming preventief stil laten leggen.

Een boete, waarschuwing en preventieve stillegging zijn sancties die vaak volgen op een bedrijfsongeval. Het is voor werkgevers van groot belang om na te gaan of de sancties terecht zijn opgelegd. Zeker een preventieve stillegging kan enorme gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

Wanneer kan een preventieve stillegging worden opgelegd?

De preventieve stillegging is sinds 2013 in de wet opgenomen en kan worden ingezet bij overtreding van de volgende wetten:

  • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
  • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  • Wet arbeid vreemdelingen
  • Arbeidstijdenwet
  • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair (WAADI)
  • Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo)

Voordat de inspectie over kan gaan tot het preventief stilleggen, moet een bedrijf eerst zijn gewaarschuwd via een waarschuwing preventieve stillegging.

Bij de invoering van deze sanctiemaatregel in 2013 is ook het recidivebegrip verruimd. Deze verruiming houdt in dat bij het terugkijken naar eerdere overtredingen niet alleen wordt gekeken naar dezelfde overtreding, maar ook naar soortgelijke overtredingen en verboden. Dat betekent dat recidive sneller wordt aangenomen, waardoor ook sneller een waarschuwing en preventieve stillegging kan worden opgelegd.

Bij een eerste overtreding kan een enkelvoudige boete worden opgelegd. Bij een tweede overtreding kan een verdubbelde boete worden opgelegd en een waarschuwing preventieve stillegging worden gegeven. Bij een derde overtreding kan een verdrievoudigde boete en de preventieve stillegging worden bevolen. In geval van ernstige overtredingen kan zelfs direct bij de eerste overtreding een waarschuwing worden gegeven en bij de tweede overtreding worden stilgelegd.

De gevolgen van een preventieve stillegging

Tijdens een preventieve stillegging van werkzaamheden worden in beginsel de werkzaamheden stilgelegd die samenhangen met de overtredingen die zijn begaan. Dit kan betekenen dat er specifieke werkzaamheden worden stilgelegd, maar het kan ook het gehele bedrijf betreffen. In beide gevallen zal de stillegging enorme gevolgen hebben. Het bedrijf moet immers zijn werkzaamheden deels of volledig staken, zodat inkomsten wegvallen. Ondertussen moeten werknemers worden doorbetaald en ook andere vaste lasten lopen gewoon door. Daarnaast levert de stillegging vertraging op, zodat afspraken met klanten niet of niet tijdig kunnen worden nagekomen.

De preventieve stillegging kan één tot drie maanden duren. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en het aantal overtredingen dat is begaan.

Een afgegeven waarschuwing preventieve stillegging blijft vijf jaar van kracht. Bij een ernstige overtreding geldt de waarschuwing zelfs tien jaar. Als er gedurende deze periode een nieuwe overtreding wordt begaan, kan de preventieve stillegging worden bevolen.

Dit betekent allereerst dat het belangrijk is om na te gaan of de waarschuwing terecht is opgelegd. De waarschuwing is namelijk een voorwaarde om bij een vervolgovertreding de daadwerkelijke preventieve stillegging van werkzaamheden te bevelen. Zonder waarschuwing geen preventieve stillegging.

Welke mogelijkheden zijn er om van een (waarschuwing) preventieve stillegging af te komen?

Voordat een waarschuwing of preventieve stillegging wordt opgelegd, stuurt de inspectie SZW eerst een kennisgeving over het voornemen. De werkgever kan vervolgens een zienswijze indienen, die wordt meegenomen in de uiteindelijke beslissing al dan niet een waarschuwing op te leggen of preventieve stillegging te bevelen.

Als de zienswijze onvoldoende heeft geholpen, kan er bezwaar en daarna beroep worden ingediend tegen de waarschuwing of preventieve stillegging. De termijn hiervoor bedraagt zes weken.

Er zijn verschillende gronden denkbaar om de waarschuwing of preventieve stillegging van tafel te krijgen. Zo kan deze door de inspectie achterwege worden gelaten in verband met de aard van de overtreding of de daarmee samenhangende omstandigheden, maar ook in verband met de maatschappelijke gevolgen en economische gevolgen voor derden.

De inspectie heeft daarnaast de mogelijkheid om van een waarschuwing of preventieve stillegging af te zien als is besloten om de opgelegde boetes voor de betreffende overtreding en/of de eerdere overtreding te matigen. Gelet daarop is het dus verstandig om bezwaar te maken tegen opgelegde boetes.

Tot slot speelt de vraag of recidive terecht is aangenomen een grote rol. Bij de vaststelling of sprake is van herhaling van dezelfde of soortgelijke overtredingen worden zelfstandig opererende nevenvestigingen van rechtspersonen behandeld als afzonderlijke ondernemingen. Als de herhaling zich heeft voorgedaan bij een zelfstandig opererende nevenvestiging, is er geen sprake van recidive. Dat betekent dat de waarschuwing of preventieve stillegging mogelijk onterecht is opgelegd. Het locatiebeginsel speelt overigens alleen een rol bij een “gewone” overtreding en geldt niet in geval van een ernstige overtreding.

Conclusie

Een preventieve stillegging heeft grote gevolgen en kan alleen worden opgelegd na een terechte waarschuwing. Bij de beslissing om een waarschuwing op te leggen of om preventieve stillegging te bevelen speelt diverse zaken een rol, waaronder de vraag of opgelegde boetes zijn gematigd en er terecht recidive is aangenomen. Het is daarom niet alleen verstandig om een zienswijze in te dienen, maar ook om na te gaan of er gronden zijn om in bezwaar en/of beroep te gaan tegen een opgelegde boete, een afgegeven waarschuwing of een opgelegde preventieve stillegging.

Heeft u vragen over dit onderwerp, kunt u een zienswijze indienen of wilt u bezwaar maken tegen een boete of waarschuwing preventieve stillegging? Neem dan contact op met Marloes Stuurop (m.stuurop@holla.nl, 088-4402400).