Vertraging bij ontwikkeling zonnepark en toepassing van een automatisch beroep

Bezwaar en beroep automatisch van toepassing op een nieuw besluit?

Op 13 maart 2024 oordeelde onze hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de “Afdeling”), over de toepassing van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (“Awb”). Dit artikel bepaalt dat een bezwaar of beroep tegen een bestreden besluit ook automatisch betrekking heeft op een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit.

Hoe zit het in dit geval?

In dit geval had het college van de gemeente Ede in eerste instantie geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een zonnepark. Het ging om de activiteiten ‘bouwen van een bouwwerk’, ‘uitvoeren van een werk of werkzaamheden’ en ‘gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan’. De aanvraag die ten grondslag ligt aan dit besluit is daarna aangevuld, het kappen van bomen was ook nodig. Op 26 februari 2022 volgde een nieuw besluit, waarin de vergunning wel is verleend. De Afdeling oordeelt dat het college bij dit tweede besluit niet heeft beslist op de oorspronkelijke aanvraag, maar op een gewijzigde aanvraag. Omdat de wijziging ziet op een nieuwe activiteit is dit geen ondergeschikte wijziging. Artikel 6:19 Awb is daardoor niet van toepassing. Om die reden is het eerdere beroep dus niet automatisch van toepassing op het tweede besluit. De Afdeling oordeelt zichzelf onbevoegd en verwijst de zaak door naar de rechtbank.

Waarom is dit belangrijk?

Ontwikkelaars en initiatiefnemers moeten bij een aanvulling van hun aanvraag goed afwegen of ze een nieuwe activiteit toevoegen, en of de aanvulling wel of geen ondergeschikte wijziging is van de aanvraag. Als de wijziging niet ondergeschikt is, dan is de doorzending naar een andere rechter te verwachten. Dat zorgt voor ongewenste vertraging.

Meer weten over procederen bij de Afdeling en de ontwikkeling van zonneparken? Neem vooral contact op met onze specialisten omgeving, overheid en energie.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?