Verhuurder en huurder opgelet: huurverhoging per 1 juli 2013

Wetsvoorstel inkomensafhankelijke huurverhoging

Op grond van het wetsvoorstel ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ van het ministerie Wonen & Bouwen kunnen verhuurders in de sociale huursector met ingang van 1 juli 2013 tot en met juni 2014 de inkomensafhankelijke huurverhoging doorberekenen in de huurprijs. Artikel 7:252a van het Burgerlijk Wetboek vormt hiervoor het nieuwe wettelijk kader. Normaal gezien betreft alleen het inflatiecijfer van het voorgaande jaar de basis van de huurverhoging. De inflatie over 2012 was 2,5%. Het beoogde doel van de wetgever omtrent de maximale huurverhoging is om het scheefhuren in de sociale huursector te voorkomen en om te stimuleren dat mensen als gevolg van de huurprijsverhoging naar de particuliere sector zullen verhuizen.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in drie inkomenscategorieën:

· Inflatie van 2,5% + 1,5% voor huishoudinkomens tot € 33.614,-, dus een maximale huurverhoging van 4%;
· Inflatie van 2,5% + 2% voor huishoudinkomens vanaf € 33.614,- tot € 43.000,-, dus een maximale huurverhoging van 4,5% voor de middeninkomens;
· Inflatie van 2,5% + 4% voor huishoudinkomens vanaf € 43.000,-, dus een maximale huurverhoging van 6,5% voor de hogere inkomens.

Het huishoudinkomen wordt vastgesteld op basis van het verzamelinkomen van 2011. Hiervoor is bepalend wie per 1 juli 2013 in de huurwoning wonen. Van inwonende kinderen tot 23 jaar wordt het wettelijk minimum loon tot ongeveer € 20.000,- niet meegeteld. Op deze manier worden jongeren niet ontmoedigd om een bijbaantje te nemen. Daarnaast blijft de huurtoeslag bestaan om huurwoningen voor de lagere inkomens betaalbaar te houden.

Aandachtspunten verhuurder

Als een verhuurder aan de huurder een huurverhoging van meer dan 4% voorstelt, moet hij bij het voorstel voegen:

· als hij een huurverhoging van maximaal 4,5% voorstelt; de verklaring van de Belastingdienst dat het huishoudinkomen hoger is dan € 33.614,-;
· als hij een huurverhoging van maximaal 6,5% voorstelt; de verklaring van de Belastingdienst dat het huishoudinkomen hoger is dan € 43.000,-.

Indien de verhuurder hier niet aan voldoet, is de verhoging van de huurprijs op basis van het door de verhuurder gedaan voorstel niet mogelijk, tenzij blijkt dat de huurder niet door het verzuim is benadeeld. Verder is het mogelijk voor de verhuurder om het huurverhogingsvoorstel, met de door de Belastingdienst verstrekte inkomensverklaringen van de huurder, binnen zes weken aan de Huurcommissie voor te leggen.

Aandachtspunten huurder

Het is mogelijk om als huurder bezwaar te maken tegen de huurverhoging, want een verhuurder is niet verplicht om de huurprijsverhogingen toe te passen. Bovendien kunnen er specifieke redenen aan het bezwaar ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld als de huurder te maken heeft met een inkomensdaling ten opzichte van het verzamelinkomen van 2011. Enerzijds kan de huurder bezwaar maken bij de verhuurder, anderzijds kan de huurder uiterlijk binnen drie maanden de Huurcommissie verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel.

Uitzondering voor gehandicapten en chronisch zieke mensen

Van belang is dat bepaalde groepen gehandicapten en chronisch zieken bezwaar kunnen maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,5% of 6,5%. Dit is mogelijk indien de huurder of iemand in zijn of haar huishouden gehandicapt of chronisch ziek is, indien deze:

· een zorgindicatie heeft met een geldigheidsduur van minimaal een jaar voor minimaal 10 uur zorg per week;
· een zorgindicatie heeft voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis;
· een ADL-indicatie heeft (hulp bij algemene dagelijkse handelingen, zoals eten, wassen of toiletgang);
· een beschikking heeft op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet voorzieningen gehandicapten (de voorloper van de Wmo). Deze beschikking moet voor 1 mei 2013 zijn verstrekt. Ook moet worden aangetoond dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.

Door bezwaar te maken kan de huurder de huurverhoging mogelijk beperken tot maximaal 4%.

Voor meer informatie over de inkomensafhankelijke huurverhoging kunt u contact opnemen met
mr. Anke Groffen. T: 040-238 06 74 E: a.groffen@holla.nl