Vennoten VOF

Hebben de vennoten van de VOF ook als werkgever te gelden?

Deze (prejudiciële) vraag is door de rechtbank Overijssel aan de Hoge Raad gesteld.

De feiten in de kwestie bij de rechtbank Overijssel zijn – kortgezegd – de volgende. Een vennootschap onder firma (‘VOF’) is failliet verklaard. De wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (‘WSNP’) is van toepassing verklaard op de vennoten van de VOF. Het UWV heeft betalingen verricht aan de werknemers van de VOF en heeft vervolgens een vordering ingediend bij de bewindvoerder van de vennoten. [1] Het UWV stelt zich daarbij op het standpunt dat deze vordering dient te worden erkend als een preferente (boedel) vordering in de WSNP van de vennoten in privé.

Standpunten partijen

Het UWV betoogt dat zowel de VOF als de vennoten als werkgevers hebben te gelden, aangezien een overeenkomst met de VOF heeft te gelden als een overeenkomst met de vennoten;[2] een VOF heeft geen rechtspersoonlijkheid zoals een BV. Het is niet mogelijk om met (het afgescheiden vermogen van) een vennootschap onder firma in een contractuele verhouding te staan. Het UWV heeft zodoende een bevoorrechte vordering in de WSNP.

De bewindvoerder betoogt in deze kwestie dat het UWV slechts een preferente vordering heeft op de VOF en niet op de vennoten in privé, aangezien de VOF als zelfstandig rechtssubject heeft te gelden.[3] Een VOF kan op eigen naam rechten verwerven en verplichtingen aangaan en beschikt over een van de vermogens van de vennoten afscheiden vermogen. Het UWV heeft volgens de bewindvoerder geen bevoorrechte vordering in de WSNP van de vennoten in privé.

Beantwoording prejudiciële vraag

De Hoge Raad heeft nog geen antwoord gegeven op de prejudiciële vraag. Bij een antwoord zal de Hoge Raad rekening moeten houden met de aard / het wezen van de VOF en de gevolgen daarvan voor de preferentie van de vordering van het UWV.

Het meest waarschijnlijke antwoord is dat het UWV een concurrente vordering verkrijgen op de vennoten van de VOF in privé en een preferente vordering op de VOF.[4] De VOF kent weliswaar geen rechtspersoonlijkheid, maar wel een afgescheiden vermogen. Een werknemer (althans in onderhavige kwestie, het UWV) heeft in beginsel een vordering op de afgescheiden vermogen van de VOF. Daarnaast heeft de werknemer overeenkomstig artikel 18 WvK een hoofdelijke concurrente vordering op de vennoten in privé. De vordering van het UWV jegens de vennoten in privé kan dus beschouwd worden als een concurrente vordering.

Deze redenering is overigens ook lijn met hetgeen eerder door de Hoge Raad is geoordeeld in het kader van een 403-verklaring. Bij een 403-verklaring stelt een moedervennootschap zich ook hoofdelijk aansprakelijk voor schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen van de dochtermaatschappij. De Hoge Raad heeft te dien aangaande bepaald dat een preferente vordering op een dochtermaatschappij niet automatisch inhoudt dat er ook sprake is van een preferente vordering op de moedermaatschappij. De schulden worden dus niet een op een onder dezelfde rangorde overgenomen, maar hebben te gelden als een concurrente vordering jegens de moedermaatschappij.

Wilt u meer weten over de VOF of de 403-verklaring? Neem dan gerust contact op op met onze specialisten Pim van de Goor en Ayla van den Heuvel of bezoek ons congres.

 

[1] Werknemers hebben in faillissement een bevoorrechte vordering op hun werkgever tot betaling van het loon. Indien het UWV de werknemers overeenkomstig de loongarantieregeling voldoet, wordt het UWV ex artikel 66 lid 1 gesubrogeerd in de bevoorrechte vordering van de werknemers.

[2] Zulks blijkt uit het arrest van de Hoge Raad ECLI:NL:HR:1937:BG9447, NJ 1937, 640.

[3] Hetgeen ook in lijn zou zijn met de arresten van de Hoge Raad HR 6 februari 2015, JOR 2015/181, m. nt. SCJJK en NEDF (VDV Totaalbouw/Bepo); HR 19 april 2013 JOR 2013/224, m. nt. Boekraad (Koot Beheer/Tideman q.q.) en HR 11 april 2014, JOR 2014/199 (UWV/Curatoren Econcern) (p. 3).

[4] Zoals mr. E Loesberg heeft betoogd in zijn annotatie onder de uitspraak van de rechtbank Overijssel.

< Vorige

Volgende >

Spring naar toolbar