Update: Wet auteurscontractenrecht in werking getreden

De Eerste Kamer heeft het Wetsvoorstel auteurscontractenrecht aangenomen. De Wet auteurscontractenrecht – die per 1 juli jl. in werking is getreden – heeft hoofdzakelijk tot doel om de contractuele positie van auteurs ten opzichte van de exploitanten van hun werken te verstevigen. Met auteur is hier bedoeld iedereen die een auteursrechtelijk beschermd werk tot stand brengt en dus niet alleen iemand die een tekst of een boek schrijft. De nieuwe wet is dus ook van toepassing op iemand die een stoel of een logo ontwikkelt. Let wel, de Wet auteurscontractenrecht heeft uitsluitend betrekking op de auteur die een natuurlijke persoon is, en vindt geen toepassing indien de auteur een rechtspersoon betreft.

Zoals ik in mijn eerdere artikel “Tweede Kamer steunt Wetsvoorstel auteurscontractenrecht” aangaf, geldt dat zowel auteurs als exploitanten bij het aangaan van een exploitatieovereenkomst de Wet auteurscontractenrecht goed in het achterhoofd moeten houden. Van een exploitatieovereenkomst is overigens zowel sprake indien het auteursrecht door de auteur aan een exploitant wordt overgedragen, als wanneer de auteur aan een derde door middel van een licentie toestemming verleent om het werk te exploiteren. Hieronder een “heads up” ten aanzien van de belangrijkste wijzigingen:

  • Op grond van de nieuwe wet heeft de auteur recht op een “billijke vergoeding”;
  • Ook indien partijen expliciet de “billijke vergoeding” zijn overeengekomen, geldt dat de auteur recht kan hebben op een aanvullende vergoeding. Dit als later blijkt dat er een ernstige onevenredigheid is komen te ontstaan tussen de ontvangen vergoeding en de opbrengsten van exploitatie;
  • De auteur heeft de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval de exploitant nalaat te exploiteren.

Kortom, het auteurscontractenrecht is aanzienlijk veranderd! Deze wetswijziging is van groot belang voor alle bedrijven en instellingen die auteursrechtelijk beschermde werken laten maken door externe partijen. Maar uiteraard ook voor al diegenen die zich laten inhuren om auteursrechtelijk beschermde werken voor anderen te ontwerpen. Voor meer informatie, of voor hulp bij het opstellen en/of beoordelen van uw contracten, kunt u contact opnemen met Luuk Jonker

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?