Update rechtspraak gezondheidsrecht december 2022

Gezondheidsrecht uitspraken mei 2023

Deze update omvat een selectie van uitspraken op het gebied van het gezondheidsrecht die in maand december op www.rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. Elke uitspraak is voorzien van een inhoudsindicatie en een link naar de volledige uitspraak.

Governance

Gerechtshof Amsterdam, 22 december 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3638

De zaak gaat om een voorgenomen besluit tot wijziging van de governance van Fivoor door uitbreiding van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Fivoor met de twee aandeelhouders. Deze wijziging strekt er volgens de aandeelhouders toe hen beter dan voorheen in staat te stellen goed toezicht op Fivoor uit te oefenen. De ondernemingsraad van Fivoor is het met het besluit niet eens. De ondernemingsraad stelt in de kern dat a) de voorgestelde aanpassing van de governance conflicteert met de eerder vastgelegde eigenstandigheid van Fivoor, b) de aanpassing van de governance en de wijziging van de statuten niet in het belang van Fivoor zijn, c) de beweegredenen voor de wijzigingen en de voorgenomen besluiten onvoldoende zijn gemotiveerd door Fivoor en d) adviesaanvraag meerdere voorgenomen besluiten bevat die niet nader zijn toegelicht, zoals de wijziging van de medezeggenschapsstructuur en de fusie van de Kijvelanden met Fivoor. Het verzoek van de ondernemingsraad om te oordelen dat de ondernemer niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen wordt afgewezen (art. 26 WOR).

Zorgverzekeringswet

Hoge Raad, 9 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1789

Gezondheidsrecht. Zorgverzekeringswet. Art. 13 Zvw, hinderpaalcriterium. Vraag of hinderpaalcriterium in strijd is met Richtlijn Solvabiliteit II; uitgangstarief bij bepalen vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg bij naturapolissen; vraag of generiek kortingspercentage mag worden gehanteerd; peilmoment hinderpaal; hardheidsclausules en coulanceregelingen. Samenhang met zaken 21/00053 en 21/00036.

Zie ook:
Hoge Raad, 9 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1790
Hoge Raad, 9 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1791

Hoge Raad, 9 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1792

Art. 81 lid 1 RO. Gezondheidsrecht. Zorgverzekeringswet. Art. 13 Zvw, hinderpaalcriterium. Generieke vergoedingsregeling; uitgangstarief bij bepalen vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg bij naturapolissen; generiek kortingspercentage.

Wet langdurige zorg

Rechtbank Den Haag, 20 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:13897

Kort geding, inkoopprocedure WLZ-zorg; vordering tot toepassing hardheidsclausule wordt afgewezen, aangezien gedaagden de toepassing hiervan op goede gronden, onder meer van wege het eigen vermogen van de aanvragers, hebben afgewezen.

Bindend advies cosmetische behandeling

Rechtbank Rotterdam, 23 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:11481

Geschil naar aanleiding van cosmetische behandeling. Vordering tot vernietiging bindend advies tijdig ingesteld. Gebondenheid eiseres aan bindend advies naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.

Medisch specialisten: splitsing vakgroep / vaststelling vakgroepreglement

Rechtbank Overijssel, 28 december 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:4022

Weigering splitsing vakgroep en vaststelling vakgroepreglement is niet onrechtmatig en/of in strijd met redelijkheid en billijkheid.

Ontbinding arbeidsovereenkomst ziekenhuis

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 22 december 2022, ECLI:NL:OGEAC:2022:347

Verzoek van ziekenhuis tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met chirurg wordt afgewezen wegens het ontbreken van een geldige reden voor ontbinding. Tegenverzoek om opheffing van op non-actiefstelling en bevel aan het ziekenhuis om ontheffing voor chirurg bij minister aan te vragen, worden toegewezen.

Overheidsaansprakelijkheid advisering/monitoring Veilig Thuis

Rechtbank Den Haag, 7 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12952

Overheidsaansprakelijkheid. Vraag of Veilg Thuis aansprakelijk is voor een door haar gegeven advies en monitoring daarvan. Veilig Thuis heeft niet onrechtmatig en/of in strijd met artikel 8 EVRM gehandeld. Afwijzing vorderingen.

Wmo

Rechtbank Oost-Brabant, 12 december 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:5442
Verzoekschriftprocedure. AVG. Ouders willen medische informatie over henzelf uit Wmo-dossier meerderjarige zoon verwijderd hebben. Begrip ‘persoonsgegevens’. Geen aanmerkelijk belang aan de zijde van de Wmo-zorgaanbieder dat opweegt tegen het recht van de ouders op vernietiging (art. 5.3.5. Wmo 2015).

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7868
Opleggen cliëntenstop aan zorgverlener. gemeente handelt onrechtmatig door deze te handhaven.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7625
Betreft een gemengde overeenkomst, een combinatie van een zorg-/begeleidingsovereenkomst en een huurovereenkomst. Het zorgelement overheerst, de dwingendrechtelijke bepalingen van het huurrecht zijn niet van toepassing.

Jeugdwet

Rechtbank Oost-Brabant, 23 december 2022 ECLI:NL:RBOBR:2022:5706
opheffen conservatoir beslag – gemeente Eindhoven heeft meerdere conservatoir beslagen gelegd ten laste van een zorgverlenende instelling. Een deel van de gelegde beslagen wordt opgeheven omdat de hoogte van de door de gemeente Eindhoven gestelde vordering voorshands onvoldoende aannemelijk is en op basis van een belangenafweging die in het voordeel van de zorgverlenende instelling uitvalt.

Rechtbank Amsterdam, 30 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6711
In deze zaak stelt de moeder dat het te lang geduurd heeft voordat haar zoon passende jeugdhulp kreeg. Zij meent dat dit in strijd is met de Jeugdwet en met twee mensenrechtenverdragen (EVRM en IVRK). Zij vordert schadevergoeding van de Gemeente.
De rechtbank wijst de vorderingen af omdat de Gemeente niet is tekortgeschoten in de op haar op grond van de Jeugdwet rustende taak. Dat het kind in een periode van ongeveer anderhalf jaar maar weinig uren opvang heeft gehad is niet veroorzaakt doordat de Gemeente verwijtbaar heeft stilgezeten, maar door omstandigheden buiten de invloedssfeer van de Gemeente. Ook had de Gemeente voor voldoende aanbod gezorgd.

Rechtbank Midden-Nederland, 21 december 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:5456
Betaling nadeclaraties jeugdzorg voor indirect cliëntgebonden zorg, die per abuis niet eerder was gedeclareerd. Gemeente mag contractueel beding niet redelijkerwijs zo uitleggen en toepassen dat zij Pluryn daarmee de mogelijkheid mag ontnemen om een fout als deze – in deze specifieke situatie – te herstellen. Geen opschorting van betaling mogelijk vanwege gestelde twijfels over doelmatigheid en rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg.

Aanbestedingsrecht

Rechtbank Den Haag, 20 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:14084
Kort geding. Aanbesteding. Spoedeisend belang. Procedure op grond van artikel 2.38 Aw. Motivering gunningsbeslissing volstaat.

Geneesmiddelen

Raad van State, 22 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3934
Bij besluit van 15 mei 2020 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten het eindrapport ‘EHF Nutrition B.V. inspectie in het kader van toezicht op melatonine bevattende producten’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de IGJ) openbaar te maken. EHF en PK produceren en verhandelen melatonine houdende producten. De IGJ stelt zich op het standpunt dat producten met een dagdosering van meer dan 0,3 mg melatonine worden beschouwd als geneesmiddel. Dat betekent dat zulke producten, voordat ze in de handel worden gebracht, dienen te zijn geregistreerd als geneesmiddel en dat voor het in de handel brengen van het product een vergunning is vereist. De IGJ heeft in het kader van geïntensiveerd toezicht inspectiebezoeken afgelegd bij EHF en PK. De bevindingen daarvan zijn neergelegd in het eindrapport EHF en het eindrapport PK.

Rechtbank Amsterdam, 6 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7416
Winkelketen Holland & Barrett krijgt twee boetes van in totaal 191.250 euro. Het bedrijf verkocht tabletten als geneesmiddel zonder vergunning en maakte daarvoor vergunningsloos reclame.

Rechtbank Den Haag, 21 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:13375
Registratie van medicijn met inhalator als hulpmiddel in de G-Standaard. Z-Index heeft zich gehouden aan de toepasselijke NEN-norm en de eigen beleidsdocumenten en niet onrechtmatig jegens fabrikant gehandeld bij de toekenning van de PRK-code.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 6 december 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:10864
Negatief advies van NHG om het medicijn ivermectine off label voor te schrijven bij de vroegtijdige behandeling van COVID-19 patiënten in de huisartsenpraktijk. Ontvankelijkheid van ANBB? Beoordeling onderzoeken volgens GRADE-methodiek.

Medische aansprakelijkheid

Rechtbank Midden-Nederland, 30 november 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4967
Vordering tot betalen voorschot, sprake van zwaarwegende en steekhoudende bezwaren van het ziekenhuis tegen rapport deskundige. Het rapport van de deskundige biedt een ontoereikende grondslag om in kort geding met voldoende zekerheid te zeggen dat er sprake is van ernstig verwijtbaar medisch handelen aan de zijde van het ziekenhuis.

Hulp bij zelfdoding

Rechtbank Den Haag, 14 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:13394
Strafrechtelijk handhaven van verbod op hulp bij zelfdoding is niet onrechtmatig. Geen strijd met artikel 8 EVRM.

Diergeneeskundige behandeling

Rechtbank Noord-Holland, 7 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:10823
Verlenen van zorg aan een dier is geen gezondheidszorg in de zin van artikel 3 onder a van Richtlijn 2011/24/EU. De uitzonderingsgrond in artikel 6:230h lid 2 BW is daarom niet van toepassing op verleende zorg aan een dier. Dus wel ambtshalve toetsing.