Tijdelijke huurovereenkomsten woonruimte

Het is niet eenvoudig om een woning voor korte tijd te verhuren omdat huurders al snel recht hebben op huurbescherming en het voor de verhuurder dan niet eenvoudig is de huurovereenkomst weer te beëindigen. Op 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 in werking getreden. Deze wet geeft nieuwe mogelijkheden tot het sluiten van tijdelijke huurovereenkomst.

Een zelfstandige woning kan nu verhuurd worden voor maximaal twee jaar en een onzelfstandige woonruimte – bijvoorbeeld een studentenkamer – voor maximaal vijf jaar. De huurovereenkomst hoeft in dat geval niet te worden opgezegd maar eindigt aan het einde van de overeengekomen duur ‘van rechtswege’. De verhuurder is wel verplicht om de huurder minimaal één en maximaal drie maanden van tevoren schriftelijk te informeren dat de huurovereenkomst op het afgesproken tijdstip zal eindigen. De verhuurder moet dit niet vergeten omdat, als hij deze schriftelijke mededeling niet heeft gedaan, de huurovereenkomst na de afgesproken termijn automatisch voor onbepaalde tijd wordt verlengd met als gevolg dat de huurder alsnog huurbescherming heeft.

Aan het sluiten van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd zijn verder geen eisen gesteld. Ik adviseer echter wel in de overeenkomst in ieder geval te vermelden:

  • dat er sprake is van een tijdelijke huurovereenkomst;
  • dat de huurovereenkomst op de einddatum eindigt en de huurder het gehuurde voor of op die datum moet ontruimen;
  • dat de huurder de huurovereenkomst tussentijds mag opzeggen;
  • dat de huurder geen recht heeft op huurbescherming, en
  • dat de verhuurder de huurovereenkomst niet hoeft op te zeggen en slechts een kennisgeving hoeft te sturen.

Voor woningcorporaties is in de Woningwet een afwijkende regeling opgenomen. Zij mogen in principe geen tijdelijke huurovereenkomst sluiten, tenzij de huurder behoort tot een speciaal aangewezen categorie (bijvoorbeeld huurders die afkomstig zijn uit de maatschappelijke opvang of met wie een tweede of laatste kans huurovereenkomst wordt aangegaan of woonbegeleiding wordt afgesproken).

Door de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 is de verhuur van woningen dus flexibeler geworden. Wel blijft het van belang dat de verhuurder alert blijft om ervoor te zorgen dat de tijdelijke huurovereenkomst ook echt tijdelijk is en te voorkomen dat er alsnog sprake is van huurbescherming.