Risico terugbetaling NOW-subsidie voor werkgevers

Werkgevers die in de maand januari 2020 naast het gewone loon ook het zogeheten ‘incidenteel loon’ hebben uitgekeerd, lopen het risico dat zij een gedeelte, of zelfs de gehele coronasteun uit de NOW-regeling moeten terugbetalen. Bij incidenteel loon kan gedacht worden aan een 13e maand, die vaak door werkgevers in december of januari wordt uitbetaald.

Terugbetalen NOW-subsidie

Incidentele loonbetalingen in januari pakken ongunstig uit voor wie een beroep doet op de NOW-regeling, omdat uitvoeringsorganisatie UWV bij de eindafrekening de loonsom van deze maand vergelijkt met de loonsom in maart, april en mei. De loonsom in deze drie maanden komt vanzelf lager uit dan in januari als toen het incidenteel loon werd uitbetaald.

De klap komt extra hard aan door verschillen in de berekeningswijze van de voorlopige en de definitie NOW-subsidie. Bij de berekening van de voorlopige NOW-subsidie neemt het UWV de verwachte omzetdaling mee; bij de definitieve vaststelling houdt de uitvoerder geen rekening met deze daling als blijkt dat de loonsom in maart, april en mei lager was dan in januari.

Een voorbeeld

Een werkgever heeft in de berekening van het NOW-voorschot, waarbij wordt uitgegaan van de maand januari 2020, een loonsom van EUR 1.000.000 en een verwachte omzetdaling van 50%. Dit leidt tot een NOW-subsidie van 0,5 * EUR 1.000.000 x 3 x 1,3 x 0,9. = EUR 1.755.000 in totaal. Hiervan krijgt de werkgever een voorschot van EUR 1.404.000.

De gerealiseerde omzetdaling is 50%. De uiteindelijke loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 is EUR 2.400.000, in plaats van EUR 3.000.000. Het verschil in loonsom (gemiddeld EUR 200.000 per maand minder) wordt als volgt verwerkt in de vaststelling.

Het eerste deel van de subsidie wordt vastgesteld zoals verwacht, EUR 1.755.000 in totaal. Aangezien de loonsom met in totaal EUR 600.000 is gedaald, wordt het bedrag van de subsidie verminderd. Deze vermindering is ((EUR 1.000.000 x 3) – EUR 2.400.000) x 1,3 x 0,9 = EUR 702.000. De subsidie wordt dus vastgesteld op 1.755.000 – EUR 702.000 = EUR 1.053.000 en er wordt EUR 1.404.000 – EUR 1.053.000 is EUR 351.000 teruggevorderd.

Over de loonsomdaling van EUR 600.000 wordt geen subsidie verstrekt en deze wordt volledig in mindering gebracht op het voorschot, zonder rekening te houden met de omzetdaling.

Deze methode zorgt ervoor dat een werkgever die een relatief grote omzetdaling als een daling van de loonsom heeft (bijvoorbeeld 50% omzetdaling en 50% minder loonsom), geen subsidie krijgt. Het idee is dan dat het personeel betaald zou kunnen worden met de resterende omzet.

Wanneer de werkgever in de dertiende maand echter in december 2019 had uitbetaald, dan zou deze de volledige NOW-subsidie houden. Op deze manier leidt het systeem tot volstrekt willekeurige uitkomsten. Het is niet uit te leggen dat de hoogte van de NOW-subsidie afhankelijk is van de maand waarin de dertiende maand wordt uitbetaald. ‘

Oplossing?

Werkgeverorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) incidentele loonbetalingen in januari niet meetelt bij de definitieve vaststelling van loonsubsidies in de coronacrisis. Zij erkennen wel dat de steunmaatregelen onder hoge (tijds)druk tot stand zijn gekomen, maar hierbij heeft het kabinet wel aangegeven open te staan voor reparaties als zaken onbedoelde effecten hebben. De werkgeversorganisaties hebben aandacht gevraagd voor het probleem van de incidentele beloningen in januari en zullen dat zo nodig blijven doen. Het ministerie van SZW laat weten dat het probleem op de radar staat en dat wordt nagedacht over een mogelijke oplossing.

Het zou niet ingewikkeld moeten zijn om de loonsom van januari te corrigeren voor bijzondere betalingen. Immers worden in de bestaande NOW-regeling de reserveringen voor vakantiegeld ook uit de loonsom gefilterd. In de aangifte loonbelasting moeten werknemers bovendien regulier en bijzonder loon apart aangeven. Het UWV heeft dus ook eenvoudig toegang tot deze informatie.

Er is ook bekend geworden dat werkgevers mondkapjes onbelast mogen vergoeden aan de werknemers. Klik hier om verder te lezen.

To be continued dus. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en eventuele aanpassing van de NOW-regeling naar aanleiding van bovenstaande problematiek.

Mocht u ons advies wensen, neem dan gerust contact op met Boris (06 52505900), Tom (06 24896213), Demi (06 45452616) of Lennart (06 40050022). Wij helpen u graag verder!