Stilzwijgende overgang binnen concern? Verval van concurrentiebeding!

Concurrentiebedingen kunnen hun werking verliezen. Werkgevers weten dat deze bedingen onder omstandigheden opnieuw dienen te worden overeengekomen; het ‘zwaarder drukken’-criterium is doorgaans welbekend. Er bestaan echter ook andere, minder bekende, situaties waarin het concurrentiebeding ook opnieuw schriftelijk overeengekomen dient te worden, zoals een apotheker recentelijk ontdekte.

De werkgever in kwestie had twee apotheken. Een werknemer was in 2002 bij een van deze apotheken in dienst getreden. De arbeidsovereenkomst bevatte een concurrentiebeding dat beide apotheken omvatte. Vanaf 2003 was de werknemer feitelijk gaan werken voor de andere apotheek. Deze andere vennootschap werd vanaf 1 februari 2004 vermeld op de salarisstroken en in een addendum bij de arbeidsovereenkomst. Er was geen nieuwe arbeidsovereenkomst opgemaakt en ook het concurrentiebeding was niet opnieuw schriftelijk overeengekomen.

Toen deze werknemer eind 2013 zijn arbeidsovereenkomst opzegde en elders concurrerende werkzaamheden wilde verrichten, weigerde de werkgever hiervoor toestemming te verlenen. Partijen werden het niet eens, en de werknemer stapte naar de rechter. Hij stelde dat een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen met de andere apotheek en dat hij niet gebonden was aan het concurrentiebeding.

De werkgever stelde dat de arbeidsovereenkomst niet was geëindigd en dat het concurrentiebeding daarom onverkort van toepassing bleef. Na de standplaatswijziging van de werknemer was het salaris niet gewijzigd en bleef de werknemer werkzaamheden verrichten voor beide apotheken. Er zou enkel van cost centre gewisseld zijn.

De kantonrechter ging hier niet in mee. Hij wees erop dat een formele standplaatswijziging had plaatsgevonden en dat de werknemer ook feitelijk op deze nieuwe standplaats werkzaam was. De werkgever had onvoldoende weersproken dat de werkzaamheden die de werknemer voor de eerste apotheek bleef verrichten slechts beperkt waren tot het nakijken van recepten bij afwezigheid van de apotheker aldaar. Ook was bij de overstap het vakantiegeld afgerekend, waarbij op de salarisstrook de specificatie “uitdienstdatum 1-2-2004” werd vermeld. Op de salarisstroken die de werknemer sindsdien ontving was vermeld: “indienstdatum 1-2-2004”. Tenslotte was op het addendum op de arbeidsovereenkomst alleen de nieuwe apotheek als werkgever van de werknemer vermeld. De kantonrechter overwoog dat de arbeidsovereenkomst met de eerste apotheek was beëindigd en dat de werknemer en de tweede apotheek een nieuwe arbeidsovereenkomst waren aangegaan. Naar vaste rechtspraak dient een concurrentiebeding opnieuw schriftelijk overeen te worden gekomen wanneer een werknemer, anders dan bij overgang van onderneming, overgaat van de ene naar de andere concernmaatschappij. Nu de werkgever dat had nagelaten concludeerde de kantonrechter dat tussen partijen geen concurrentiebeding was overeengekomen.

Als u vragen hebt over de geldigheid van uw concurrentiebeding, neem dan contact op met Bert van den Boom, 073 61 61 100.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?