Retentierecht: een voorrecht!

Het is geen nieuws meer dat de bouw wordt geplaagd door veel faillissementen. Niet altijd is er bij het sluiten van de aannemingsovereenkomst nagedacht over het risico van een faillissement van een van de betrokken partijen. Het is algemeen bekend dat schuldeisers weinig tot niets op hun vordering betaald krijgen in geval van faillissement van hun debiteur. Als het al tot een uitkering komt aan het eind van een faillissement is dat vaak slechts een klein percentage van de vordering (meestal minder dan 5%).

Staat een aannemer die geen zekerheden heeft bedongen dan altijd met lege handen? Dat hoeft niet! Vaak is er nog de mogelijkheid het zogenaamde retentierecht uit te oefenen. Dat is het opschortingsrecht van een schuldeiser om een zaak (roerend of onroerend) van de schuldenaar onder zich te houden zolang zijn vordering niet is voldaan.

Een belangrijk vereiste is het uitoefenen van de feitelijke macht over de zaak. Bij onroerende zaken wordt het retentierecht uitgeoefend doordat de aannemer die het bouwterrein gebruikt, hekken om het bouwterrein plaatst met daarop borden waarop wordt aangegeven dat retentierecht wordt uitgeoefend, zodat dit voor iedereen kenbaar is.

Het retentierecht geeft de aannemer ook in een faillissement een voorrangspositie. De curator kan de zaak opeisen en verkopen maar zal de aannemer die zijn retentierecht heeft uitgeoefend voorrang moeten geven boven de overige schuldeisers op toedeling van de verkoopprijs. De curator kan ook besluiten de vordering van de aannemer te voldoen om zo de macht over de zaak terug te krijgen. Doet de curator geen van beiden dan kan de aannemer uiteindelijk zelf tot verkoop overgaan. Als zijn vordering uit de opbrengst is voldaan komt het eventuele restant de curator toe.

Het uitoefenen van het retentierecht kan dus, als aan alle daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan (opeisbare vordering, feitelijke macht en kenbaarheid), een uitstekend pressiemiddel voor de aannemer opleveren ter verkrijging van voldoening van zijn vordering.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Overmars, 073 6161 100