Continuïteitsbijdrage (Update: 15 mei)

Continuïteitsbijdrage (laatste update: 15 mei)

 

Door de coronacrisis is de reguliere zorgverlening grotendeels tot stilstand gekomen. In veel beroepsgroepen mocht alleen nog noodzakelijke zorg worden verleend. Als gevolg daarvan werden zorgaanbieders geconfronteerd met een (grote) omzetdaling. De zorgverzekeraars hebben een regeling opgesteld waarin aan aangewezen sectoren van zorgaanbieders een continuïteitsbijdrage wordt verstrekt. Daarmee wordt aan zorgaanbieders een zekere financiële continuïteit geboden en de capaciteit van het zorgaanbod in stand gehouden. Ook wordt met de regeling beoogd een redelijke tegemoetkoming te geven voor doorlopende (vaste) kosten, zoals personeels- of huisvestingskosten. Die tegemoetkoming zou normaal gesproken zijn ‘verpakt’ in de reguliere omzet. Hoewel al eerder de grote lijnen van de regeling duidelijk werden, heeft Zorgverzekeraars Nederland op 14 mei 2020 daarvoor de juridische documenten gepubliceerd. Zie daarvoor deze pagina met documenten. Hieronder wordt de regeling kort geschetst.

 

Voor welke zorgaanbieders?

De regeling geldt voor zorgaanbieders zorg leveren die valt onder de basis- of de aanvullende zorgverzekering. De regeling geldt ook voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders van voornoemde zorg. De regeling geldt niet voor:

 • zorgaanbieders die bij de directe coronazorg of andere acute zorg betrokken zijn;
 • zorgaanbieders die Wlz-gefinancierde zorg verlenen;
 • zorgaanbieders met een jaarlijkse omzet van meer dan 10 miljoen euro, en
 • zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg;
 • opticiens, en audiciens zonder zorgcontract (zij worden verwezen naar de Rijksregelingen).

 

Voorlopige continuïteitsbijdrage

Vanaf 15 mei 2020 kunnen de zorgaanbieders die daarvoor in aanmerking komen gefaseerd (zie hierna) de voorlopige continuïteitsbijdrage aanvragen. De voorlopige continuïteitsbijdrage wordt bepaald met de volgende formule:

 

[ voorlopige normomzet – gerealiseerde omzet ] x % continuïteitsbijdrage

 

De voorlopige normomzet is de gemiddelde omzet per maand in 2019 met een indexatie en correctie voor de verzekerdenmutaties 2019-2020 en wordt iedere maand gecorrigeerd met de uitbetaalde declaraties (de gerealiseerde omzet). Het percentage continuïteitsbijdrage is vastgesteld per sector, zie daarvoor het overzicht zorgsoorten continuïteitsbijdrage. Deze percentages lopen van 55% voor gecontracteerde audiciens tot 87% voor de kraamzorg en de wijkverpleging. Omdat de gerealiseerde omzet wordt meegenomen, kan de voorlopige continuïteitsbijdrage per maand variëren.

 

De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2020 en tot ten minste 30 juni 2020. De continuïteitsbijdrage over de maanden maart en april wordt uitbetaald in de maand mei. De continuïteitsbijdrage over de maand mei wordt uitbetaald in juni en de bijdrage van juni in juli. Over de toepassing van de regeling na 30 juni 2020 doen de zorgverzekeraars geen toezegging. In de tweede helft van 2020 vinden er een of meerdere tussentijdse afrekeningen plaats.

 

Definitieve continuïteitsbijdrage

Medio 2021 zal de continuïteitsbijdrage definitief worden vastgesteld en vindt de definitieve afrekening plaats. Voor de definitieve continuïteitsbijdrage geldt het volgende:

 • Ten eerste wordt de normomzet berekend door (met behulp van de bij Vektis bekende declaraties) de jaaromzet van verzekerde zorg over 2019 te delen door 12 en vervolgens op te hogen met de zorgkosteninflatie 2019-2020.
 • Ten tweede wordt de definitieve continuïteitsbijdrage vastgesteld voor de periode waarin de regeling van kracht was, volgens deze formule:

 

[ normomzet – gerealiseerde omzet ] x % continuïteitsbijdrage

 

 • Ten derde wordt het bedrag vastgesteld waarmee de geleverde ‘inhaalzorg’ wordt verrekend. Inhaalzorg is de tijdens de coronacrisis niet-verleende zorg bovenop de reguliere zorg (omzet boven de normomzet). Verwacht wordt namelijk dat zorgaanbieders waar mogelijk ook niet-verleende zorg bovenop de reguliere zorg gaan inhalen. Daarvoor geldt dan een aangepaste vergoeding, omdat de vergoeding voor deze zorg gedeeltelijk al is ‘verpakt’ in de continuïteitsbijdrage. Deze aangepaste vergoeding geldt voor maximaal zes maanden na de laatste betaling van de continuïteitsbijdrage en stopt indien de som van de eerder verstrekte continuïteitsbijdrage is bereikt. Ook deze vergoeding is vastgesteld per sector, zie daarvoor weer het overzicht zorgsoorten continuïteitsbijdrage. Dit bedrag wordt als volgt vastgesteld:

 

[ 100 % – vergoeding inhaalzorg ] x [ gerealiseerde omzet na continuïteitsbijdrage – normomzet ].

 

 • Ten vierde wordt de definitieve continuïteitsbijdrage vastgesteld door de bedragen uit de stappen 2 en 3 van elkaar af te trekken.

 

Percentage continuïteitsbijdrage: maatwerk?

Als gezegd is de continuïteitsbijdrage sectorafhankelijk, als bepaald in het overzicht zorgsoorten continuïteitsbijdrage. In geval van afwijkingen van deze (standaard)percentages in verband met bijvoorbeeld een nieuwe, overgenomen of gefuseerde praktijk, is maatwerk nodig. In dat geviel dient de zorgaanbieder bij de aanvraag aan te geven welke wijzigingen op zijn praktijk van toepassing zijn (zie hierover de door ZN gepubliceerde Q&A).

 

Aanvragen

Het aanvragen van de continuïteitsbijdrage kan vanaf 15 mei 2020 via het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Het is dus zaak om toegang tot VECOZO te regelen, als dat nog niet het geval is. Het aanvragen gebeurt gefaseerd per beroepsgroep:

 1. vanaf 15 mei: fysiotherapie;
 2. vanaf 18 mei: mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg;
 3. vanaf 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen.

 

Juridische documenten

Juridisch gezien wordt voor gecontracteerde zorgaanbieders de continuïteitsbijdrage geregeld in een Addendum bij de Zorgovereenkomst Continuïteitsbijdrage. Voor niet-gecontracteerde aanbieders wordt een en ander geregeld in een Betaalovereenkomst met Addendum. Alle documenten zijn hier beschikbaar. Zie ook de Q&A hieromtrent.

 

Heeft u vragen of de continuïteitsbijdrage of andere vragen rondom de coronacrisis, neemt u dan gerust contact op met Sofie Steen, Jacqueline de Vries of Jeffrey Groen. Wij helpen u graag.