Franchise update

Recent arrest Hoge Raad: Franchisegever eerder aansprakelijk bij ondeugdelijke prognose

HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:311 (Eiser/Street-One)
De Hoge Raad heeft zich onlangs weer uitgelaten over ondeugdelijke exploitatieprognoses en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid van de franchisegever ten opzichte van de franchisenemer.
Naar het oordeel van de Hoge Raad is een franchisegever die zélf haar prognoses opstelt veel sneller aansprakelijkheid voor ondeugdelijke prognoses dan eerder werd aangenomen.

Dit arrest van de Hoge Raad is in feite een vervolg op het Paalman/Lampenier-arrest van 25 januari 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AD7329). Hierin is door de Hoge Raad geoordeeld dat een franchisegever door de franchisenemer aansprakelijk kan worden gehouden voor ondeugdelijke prognoses, als de franchisegever wist van de fouten in de verstrekte prognose en zij de franchisenemer daarop niet attent heeft gemaakt.  In dit arrest ging het om een prognose die door een derde in opdracht van de franchisegever was opgesteld.

In het recente arrest van de Hoge Raad is bepaald dat als er sprake is van een door de franchisegever zelf opgestelde ondeugdelijke prognoses, zij daarvoor aansprakelijk is als dit te wijten is aan onzorgvuldigheid van haar kant. En dat geldt ook als de franchisegever niet wist dat de prognose fouten bevat. Voor eigen (interne) omzetprognoses is de franchisegever dus eerder aansprakelijk dan voor omzetprognoses van een derde partij.

Met (zelf opgestelde) omzetprognoses zal dus nog zorgvuldiger moeten worden omgegaan. Naar verwachting zal als gevolg van dit arrest door franchisegevers (meer) terughoudendheid worden betracht ten aanzien van het verstrekken van dergelijke prognoses. Of franchisenemers hiermee altijd geholpen zullen zijn valt echter nog maar te bezien.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?