Q&A Werktijdverkorting

Update 1 april 2020:
We hebben inmiddels een artikel online staan over de nieuwe regeling: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Klik hier voor dit artikel.

Update 18 maart 2020, 11.00 uur:
We hebben inmiddels een Q&A online staan over de nieuwe regeling: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Klik hier voor dit artikel.

Update 17 maart 2020, 19.30 uur:
LET OP: Zojuist is door het kabinet aangekondigd dat de regeling voor Werktijdverkorting per direct is stopgezet! Het indienen van een aanvraag is niet meer mogelijk. Er is een vervangende regeling aangekondigd: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling moet nog nader worden uitgewerkt. Wij zullen u zo snel mogelijk informeren als hier meer over bekend is.

 

De kranten staan er vol van: er zijn inmiddels ruim 75.000 aanvragen voor Werktijdverkorting (WTV) gedaan in verband met de uitbraak van het coronavirus. De aanvraag voor WTV moet digitaal worden gedaan, maar de website was de afgelopen dagen door overbelasting amper bereikbaar.

Bij werkgevers leven veel vragen over de aanvraag van de WTV, de toepassing van de WTV en de te ontvangen WW-uitkering. Wij hebben een aantal van deze vragen voor u op een rij gezet.

Let op: dit artikel dateert van 17 maart 2020 (15.00 uur). Zodra er zich wijzigingen voordoen door maatregelen van het kabinet, dan zullen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en waar nodig deze Q&A aanpassen.

Hoe vraag ik WTV aan?
Een aanvraag voor WTV doet u bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door middel van het invullen van een webformulier op de website: https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl. In dit webformulier vult u ook in voor welke werknemers u de vergunning voor WTV aanvraagt met daarbij het aantal uren dat elk van deze werknemers minder zal werken. Dit kan dus per functie verschillen. Het percentage vermindering van werk is het totaal aantal uren dat de werknemers minder werken, gedeeld door het aantal uren dat alle werknemers binnen uw onderneming normaal gesproken werken.
Het ministerie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en als dit het geval is, krijgt u een vergunning om WTV toe te passen.

Vanaf wanneer gaat de vergunning in?
De vergunning wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor WTV is ingediend. U kunt dus de WTV direct toepassen, ondanks dat u nog geen bevestiging heeft gehad dat de vergunning wordt verleend. U loopt het risico als de aanvraag afgewezen wordt, werknemers recht houden op loon en er geen WW-uitkering wordt verstrekt aan u.

Hoe lang geldt de vergunning?
De vergunning is maximaal 6 weken geldig, maar kan hierna nog drie keer worden verlengd tot een totaal van 24 weken.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om WTV te kunnen aanvragen?
U zult aannemelijk moeten maken dat u als gevolg van het Corona-virus uw werknemers ten minste 2 werkweken maar ten hoogste 24 weken lang ten minste 20% minder zal of verwacht te zullen inzetten. Er wordt geen vergunning verleend als het herstel van bedrijvigheid naar verwachting langer dan 24 weken zal duren. Mogelijk kunt u dan wel de route van ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden inzetten.

Hoe vraag ik een WW-uitkering aan voor werknemers die minder gaan werken door de WTV?
Zodra u een vergunning heeft voor WTV, maakt u hiervan melding bij het UWV door het invullen en toesturen van het formulier ‘Melding WTV’. (De link naar het formulier vindt u hier.) Pas ná de vergunningsperiode vraagt u daadwerkelijk de WW-uitkering aan voor deze werknemers. Dit moet binnen een week na afloop van deze periode van 6 weken. Het UWV betaalt achteraf een WW-uitkering over de minder gewerkte uren tijdens de vergunningsperiode. Het UWV maakt de uitkering naar u als werkgever over.
Let op: als de werknemer niet voldoet aan de reguliere voorwaarden voor de WW-uitkering, zal het UWV voor deze werknemer geen WW-uitkering uitbetalen.

Moet ik het loon van de werknemer tijdens de WTV doorbetalen?
Nee, er geldt geen loondoorbetalingsplicht over de uren die de werknemer op grond van de vergunning voor WTV minder werkt. Per 1 januari 2020 is namelijk de Regeling onwerkbaar weer in werking getreden. Deze regeling ziet ook op andere buitengewone, niet natuurlijke omstandigheden zoals het Corona-virus. Op basis van artikel 5 van deze Regeling geldt dat de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft over de uren waarvoor WTV is verkregen. Niet uitgesloten is dat het kabinet met wijzigingen hieromtrent komt, nu ze zich niet bewust lijkt te zijn geweest van de mogelijke consequenties. Op het moment dat de werkgever besluit het loon niet door te betalen in afwachting van de WW-uitkering, kan dit betekenen dat werknemers weken, zo niet maanden, moeten wachten op deze uitkering. Daarnaast kan de situatie zich voordoen dat de werknemer niet voldoet aan de voorwaarden van de WW-uitkering, zodat de werknemer dan überhaupt geen inkomen heeft over de uren die hij niet werkt door de WTV.

Wat als ik toch het loon van de werknemer doorbetaal tijdens de WTV?
U kunt ervoor kiezen om de werknemer toch door te betalen over de uren die hij minder werkt als gevolg van de WTV. Als u 100% van het loon doorbetaalt, krijgt u een deel hiervan niet gecompenseerd door het UWV nu de WW-uitkering is beperkt tot 75 dan wel 70%.
U kunt ook bij wijze van voorschot 75 resp. 70% van het loon over de minder gewerkte uren betalen en dit later verrekenen met de WW-uitkering.
Voor beide opties is het van belang één en ander schriftelijk goed vast te leggen om daarmee eventueel later toch te veranderen van aanpak als uw liquiditeitspositie u hiertoe noopt.

Wat als in de praktijk blijkt dat de terugloop in het werk minder of juist meer is dan ingeschat?
De eventueel te ontvangen WW-uitkering is afhankelijk van het aantal uren dat de werknemer daadwerkelijk minder heeft gewerkt met als maximum het aantal uren dat in de vergunning staat vermeld. Als de werknemer uiteindelijk méér uren heeft gewerkt dan ingeschat, moet u over die uren gewoon het salaris betalen. Over die uren bestaat geen recht op WW-uitkering. Als blijkt dat er juist minder werk was dan waarvoor de vergunning is verleend, bestaan over die extra minder gewerkte uren geen recht op een WW-uitkeren, maar moet u hierover wel het loon doorbetalen.
Vooralsnog is het niet mogelijk om het aantal uren WTV tussentijds aan te passen. Pas bij een eventuele verlenging na zes weken kunt u een hoger aantal uren voor WTV opgeven.

Hoe hoog is de WW-uitkering die de werknemer ontvangt over de WTV-uren?
De hoogte van de WW-uitkering bedraagt tijdens de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende sv-loon. Daarna wordt dit percentage verlaagd naar 70% van het laatstverdiende sv-loon. Let daarbij op dat dit loon gemaximeerd is op het wettelijk maximum dagloon.

Is er een sollicitatieplicht tijdens de WTV?
Nee, artikel 3 van de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten bepaalt dat de werknemer in geval van WTV geen sollicitatieverplichting heeft.

Wordt de WW-uitkering tijdens WTV in mindering gebracht op de WW bij een eventueel ontslag?
Ja. De WW-uitkering die de werknemer kreeg tijdens WTV zal worden voortgezet als gewone WW-uitkering. Deze gewone WW-uitkering is korter, omdat een deel van de WW-uitkering al is gebruikt voor de WTV. Dit geldt ook voor als de werknemer maar een bepaald percentage minder gaat werken als gevolg van de WVT en hiervoor WW ontvangt. Om weer nieuw recht op WW op te bouwen moet de werknemer opnieuw 26 weken gewerkt hebben. Daarbij tellen weken van WTV wel mee, ook als toen helemaal niet werd gewerkt.

Heeft u vragen over Werktijdverkorting? Neem dan contact op met Joost Schunselaar (j.schunselaar@holla.nl) of Marloes Stuurop (m.stuurop@holla.nl) of met één van de andere medewerkers van de Business Unit Arbeidsrecht (088-4402400).