Q&A verzekering & vervoer en corona

Q&A over verzekering & vervoer en tijden van corona

Door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) zal door particulieren en ondernemingen aanspraak worden gemaakt op uitkering onder een tal van verzekeringen.  De vraag is of lopende verzekeringen dekking bieden voor de gevolgen van het coronavirus.

Zijn de risico’s van het coronavirus gedekt onder lopende verzekeringen?

Voor de beantwoording van deze vraag is het steeds van belang om de toepasselijke polisvoorwaarden te bekijken en eventueel te overleggen met de betrokken verzekeringsadviseur. Voor recentelijk afgesloten verzekeringen zal in beginsel gelden dat de gevolgen van het coronavirus niet langer een onvoorzienbare omstandigheid zijn, zodat de schade als gevolg van het coronavirus reeds om die reden niet gedekt is.

Hoewel de beantwoording van de vraag of de risico’s van het coronavirus gedekt zijn onder de lopende verzekeringen afhankelijk is van hetgeen contractueel bepaald is tussen verzekeraar en verzekerde, zal hierna aansluiting worden gezocht bij de meest gangbare en standaard dekkingen van verzekeringen.

Bedrijfsschadeverzekeringen / bedrijfstagnatieverzekeringen

Voor uitkering onder de normale bedrijfsschadeverzekeringen is vereist dat er sprake is van het (gedeeltelijk) stil komen te liggen van de productie door materiële schade veroorzaakt door bijvoorbeeld brand in het bedrijfspand. Het coronavirus veroorzaakt zelf echter geen materiële schade waardoor het productieproces komt stil te liggen. Schade zal bij deze verzekeringen daarom in beginsel niet gedekt zijn. Er kunnen echter clausules opgenomen zijn op grond waarvan de gevolgen van het coronavirus (beperkt) gedekt zijn.

Verzuimverzekering

Bij verzuimverzekeringen zal ziekte van een medewerker, dus ook ziekte veroorzaakt door het coronavirus, in beginsel gedekt zijn onder de verzekering. Als een medewerker echter uit voorzorg in quarantaine geplaats zal worden dan is er waarschijnlijk geen dekking onder de verzekering.

Evenementenverzekeringen

Het annuleren van een evenement kan, afhankelijk van de polisvoorwaarden, gedekt zijn onder deze verzekering, mits de verzekering is aangevraagd voordat de gevolgen van het coronavirus in Nederland nog een onvoorzienbaar gevolg waren. Zo zijn er verzekeringen die, al dan niet via een uitbreiding op de polis, dekking bieden voor schade veroorzaakt door onbekende ziekten.

Zakenreis-annuleringsverzekering

Onder omstandigheden kan de annuleringsverzekering uitkomst bieden. Indien bijvoorbeeld voor het uitbreken van het coronavirus zakenreizen zijn geboekt en de bestemming is aangeduid als een – rood – risicogebied dan zijn er annuleringsverzekeringen die de financiële gevolgen van annulering van de reis dekken.

Goederentransportverzekering

Het is mogelijk dat door het coronavirus vertraging ontstaat in het (internationale) transport van goederen.  Afhankelijk van de polisvoorwaarden zal schade (aan goederen) door vertraging tijdens het transport gedekt zijn, waarbij de vertraging voor aanvang van het transport wel onzeker en onvoorzienbaar diende te zijn.

Levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen

Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat verzekeraars overgaan tot uitkering onder deze polissen ondanks de in voorwaarden opgenomen uitsluiting voor gevallen waarin de inmiddels overleden persoon is verbleven in een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt. Deze uitsluiting zou volgens het Verbond van Verzekeraars voor andere situaties geschreven zijn.

Voor meer vragen of hulp bij (complexe) dekkingsdiscussies neem contact op met een van onze specialisten.