Q&A Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW)

Q&A Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW)

Click here for the English Q&A NOW English

Update 1 april 2020: Op dinsdag 31 maart 2020 is de regeling NOW gepubliceerd. Inmiddels staat een artikel online waarin de voorwaarden van deze regeling worden toegelicht. Klik hier voor dit artikel.
(Onderstaande informatie kan dan ook afwijken van de uiteindelijke regeling. Raadpleeg daarom altijd het eerdergenoemde artikel of neem contact met onderstaande advocaten op.)

Op dinsdag 17 maart 2020 heeft minister Koolmees bekendgemaakt dat in het kader van de Corona-perikelen de regeling Werktijdverkorting (WTV) per direct wordt ingetrokken en wordt vervangen door een nieuwe tijdelijke maatregel: Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW). De NOW wordt op dit moment verder uitgewerkt, waardoor nog niet alle details bekend zijn. Hieronder treft u onze Q&A aan met antwoorden op vragen die al wel bekend zijn gemaakt. Wij houden u op de hoogte zodra er meer informatie bekend wordt.

Let op: dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 30 maart 2020 om 15.30 uur

Wat houdt de NOW in?
Via de NOW, die overigens ook wel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid wordt genoemd, kunt u een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen als sprake is van een omzetdaling van tenminste 20%. De tegemoetkoming geldt voor drie maanden, met een mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie maanden.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de NOW?
Er zijn een aantal voorwaarden om voor de NOW in aanmerking te komen:

  • u verplicht zich om gedurende de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen voor uw werknemers aan te vragen;
  • u bent gedurende deze periode verplicht om het volledige loon aan uw werknemers door te betalen;
  • u verwacht een omzetverlies van minimaal 20%; en
  • de NOW ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Als ik een werknemer ontsla, kom ik dan niet meer in aanmerking voor de NOW?
Hoewel de regeling nog niet definitief is (uitgewerkt), lijkt deze vrees ongegrond. Zoals de Rijksoverheid de voorwaarde met betrekking tot ontslag nu stelt, duidt dit op de situatie dat u bij het UWV een ontslagvergunning aanvraagt voor uw werknemer(s) in verband met bedrijfseconomische situaties. Ontslag op andere gronden (bijvoorbeeld langdurige arbeidsongeschiktheid of disfunctioneren), proeftijdontslag, etc. staat een beroep op de NOW dus niet in de weg.

Wat is de hoogte van de tegemoetkoming?
De hoogte is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Bij een omzetterugval van 100%, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom.
  • Bij een omzetterugval van 50%, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom.
  • Bij een omzetterugval van 25%, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Op basis van uw aanvraag, ontvangt u van het UWV een voorschot van 80% van de verwachte  tegemoetkoming. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats als blijkt dat de loonsom is gedaald (bijvoorbeeld door ontslagname of natuurlijk verloop).

Hoe dien ik de aanvraag in?
De aanvraag moet worden ingediend bij het UWV. Op dit moment wordt de NOW verder uitgewerkt. U kunt nog geen aanvraag indienen. Ook is nog niet bekend vanaf wanneer u de aanvraag kunt doen. Het kabinet heeft inmiddels aangegeven dat zij ernaar streeft dat de NOW binnen twee weken gereed is. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen is niet afhankelijk van het moment van indiening. Het omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Geldt de tegemoetkoming ook voor werknemers met een flexibel contract en voor uitzendkrachten?
Ja. De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor u als werkgever geen loondoorbetalingsverplichting hebt, zoals werknemers met een oproepcontract. Bent u een uitzendwerkgever, dan kunt u voor uitzendkrachten die bij u in dienst zijn en van wie u het loon doorbetaalt een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.
In de brief van 24 maart 2020 doet minister Koolmees een oproep aan (uitzend)werkgevers om flexwerkers en uitzendkrachten zoveel mogelijk in dienst te houden en door te betalen. Deze loonkosten vallen ook onder de loonsom waarop de tegemoetkoming wordt gebaseerd.

Moet ik het loon van mijn werknemer doorbetalen?
Ja. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de NOW is dat de lonen volledig worden doorbetaald. Hiermee wil het kabinet de werknemers financiële zekerheid bieden.

Heeft de NOW invloed op de WW van mijn werknemers?
Nee. De NOW is volledig losgekoppeld van de Werkloosheidswet. In tegenstelling tot de WTV krijgt uw werknemer geen WW voor de uren die hij minder werkt, maar moet u hierover het loon volledig doorbetalen. Uw werknemer verbruikt dus ook geen WW-rechten.

Wordt er iets van mijn werknemers verwacht?
Nee. De aanvraag voor de NOW loopt via u als werkgever. Uw werknemers hoeven niets te doen.

Kan ik nog een aanvraag voor WTV indienen?
Nee. De WTV-regeling is ingetrokken. U dient gebruik te maken van de NOW.

Ik heb inmiddels al een vergunning voor WTV. Blijft deze geldig?
Ja. Als u al een vergunning voor WTV heeft, dan blijft deze vergunning van kracht voor de periode waarvoor de vergunning is verstrekt (maximaal 6 weken). Als u na afloop van deze vergunning verlenging wilt, moet u een aanvraag voor de NOW indienen. Vraag deze uiterlijk in de laatste week van de vergunningsperiode aan.

Ik heb al een vergunning voor WTV aangevraagd, maar deze is nog niet verleend. Wat nu?
Uw aanvraag voor WTV zal worden beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Aangezien de NOW anders is ingestoken, is echter ook andere informatie nodig. Er zal contact met u worden opgenomen voor het opvragen van deze informatie.

Heeft u vragen over het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid of over Werktijdverkorting? Neem dan contact op met Joost Schunselaar (j.schunselaar@holla.nl) of Marloes Stuurop (m.stuurop@holla.nl) of met één van de andere medewerkers van de Business Unit Arbeidsrecht (088-4402400).

English version: Q&A NOW English