Q&A aanneming werk en projectontwikkeling

Q&A Aanneming van werk en projectontwikkeling

Kunnen de directe gevolgen van het Corona-virus, zoals het niet meer kunnen krijgen van bouwmateriaal of het wegblijven van onderaannemers, een beroep op overmacht rechtvaardigen?

Er kan een beroep op overmacht worden gedaan als de tekortkoming– oftewel wanprestatie – de schuldenaar niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. (art. 6:75 BW).

Bij een beroep op overmacht wordt bekeken of de omstandigheden voorzienbaar waren of hadden voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden. Een beroep op overmacht wordt door een rechter niet snel geaccepteerd, nu het nakomen van een overeenkomst het uitgangspunt is. Tot bepaalde hoogte is er sprake van ondernemersrisico. Een omstandigheid die uitsluitend te wijten is aan het Corona-virus maakt een goede kans. Als onderaannemers niet komen opdagen omdat zij hebben besloten om geen risico op besmetting te willen lopen, dan achten wij de kans aanwezig dat een beroep op overmacht gedaan kan worden.

Met regelmaat zijn algemene voorwaarden van toepassing, zoals bijvoorbeeld de UAV 2012. Hierin zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebben op overmacht, zoals §8 lid 5 en §42 lid 3 UAV 2012 over termijnverlenging, respectievelijk korting bij bouwtijdoverschrijding en § 47 over kostenverhogende omstandigheden.

Het is in ieder geval van belang om zo snel mogelijk de andere partij te informeren als een ongebruikelijke situatie zich voordoet. Conflicten kunnen door een goede en snelle communicatie worden voorkomen.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze specialisten.