De stelplicht van de curator bij de Peeters/Gatzen-vordering

Een curator dient voldoende feiten en omstandigheden te stellen die tot de conclusie leiden dat sprake is geweest van een onrechtmatige daad jegens de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde met als gevolg dat die gezamenlijke schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden zijn benadeeld indien de faillissementscurator een Peeters/Gatzen-vordering instelt jegens een derde.

X B.V. ontving een sommatie en later een aanwijzing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om onmiddellijk met het aanbieden van haar product te stoppen. Ondanks dat de advocaat van X B.V. de AFM middels een brief had bericht dat X B.V. per direct was gestopt met de verkoop van haar product, is X B.V. het product blijven aanbieden en zijn er door de notarissen – die al jarenlang werden betrokken bij de bedrijfsvoering van X B.V.- nog enkele jaren hypotheekaktes gepasseerd voor klanten van X B.V. De bedrijfsvoering van X B.V. bleek een ponzifraude en op eigen aangifte werd uiteindelijk het faillissement van X B.V. uitgesproken. De curator stelt in onderhavige procedure dat de notarissen een onrechtmatige daad jegens de gezamenlijke crediteuren hebben gepleegd, waardoor deze nadeel hebben geleden. Volgens hem kwalificeert zijn vordering als een Peeters/Gatzen-vordering en is hij in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van X B.V. op grond van art. 68 Fw op hem rustende taak bevoegd tot het instellen daarvan.

HR: De faillissementscurator dient gemotiveerd te stellen op grond waarvan hij zich in de gegeven omstandigheden bevoegd acht tot het instellen van een Peeters/Gatzen-vordering. De curator heeft hier in het onderhavige geval niet aan voldaan. Dit leidt tot niet-ontvankelijkheid van de curator, nu hij hierdoor op grond van de Faillissementswet de bevoegdheid mist om ten aanzien van deze (beweerdelijke) onrechtmatige daad op te treden.

HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:201 (Dekker q.q. / Notarissen)

Heeft u vragen over dit arrest? Neem dan contact op met op met Dirk de Jong of Pim van de Goor.

 

 

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?