Overgang onderneming en pensioen

Het leerstuk van overgang van onderneming is een onuitputtelijke bron van rechtspraak, zowel van het Europese Hof van Justitie als van nationale rechters. Een aspect dat de laatste tijd veel aandacht krijgt, is pensioen. In geval van overgang van onderneming gaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten met de in de onderneming werkzame werknemers van rechtswege over van de vervreemder op de verkrijger. De hoofdregel is, dat de rechten uit een pensioenovereenkomst daarvan uitgezonderd zijn. Een andere hoofdregel was dat de overgang van onderneming de werknemers aanspraken op de verkrijger geeft – en verder niemand.

Dat is inmiddels achterhaald. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft, daarmee een eerder vonnis van de Kantonrechter Utrecht bevestigend, bepaald dat een zogenaamd verplicht bedrijfspensioen behoort tot de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst die mee overgaan op de verkrijger van de onderneming. Dat betekent nogal wat: de vervreemder bleek voor de overgang niet alle pensioenpremies aan het bedrijfspensioenfonds te hebben afgedragen. Het gerechtshof besliste dat ook die pensioenschuld op de verkrijger overgaat en dat het bedrijfspensioenfonds op grond van de overgang van onderneming een zelfstandig vorderingsrecht jegens de verkrijger heeft.

De uitspraak maakt meer dan ooit duidelijk, dat in de voorbereiding van een bedrijfsovername nauwgezet in kaart moet worden gebracht welke pensioenverplichtingen er zijn en of die zijn nagekomen. De verkrijger in deze zaak heeft voor die les een hoge prijs betaald.