WAM-verzekeringsplicht

autorijden

Nuancering WAM-verzekeringsplicht:  ‘werkmaterieel’

Verzekeraars plegen onder de AVB-dekking een uitsluiting voor motorrijtuigen op te nemen en bieden voor die risico’s een WAM-dekking en/of ‘werkmaterieeldekking’ aan. De daaraan ten grondslag liggende gedachte is dat voor verkeersrisico’s de WAM-dekking geldt en voor andere risico’s, waarbij het motorrijtuig als werkmaterieel wordt ingezet, de werkmaterieeldekking wordt voorzien.

In zijn arrest van 4 september 2014, Vnuk, C‑162/13, EU:C:2014:2146, oordeelde het Europese Hof over een casus die in Nederland weinig ophef zou hebben veroorzaakt, maar waarvan de uitkomst een trendbreuk met de beschreven verzekeringspraktijk inluidde.

De casus had betrekking op een aanrijding met tractor op een erf van een boerderij. De prejudiciële vraag die werd voorgelegd aan het Hof, hield in of op een particulier terrein een WAM-verzekeringsplicht gold. Het antwoord luidde bevestigend. Maar tegelijkertijd behandelde het Hof zeer uitvoerig de totstandkoming en ratio van de EU WAM-Richtlijnen (geïmplementeerd in de WAM in Nederland). Aan de hand daarvan oordeelde het Hof dat niet aan de individuele lidstaten overgelaten moet worden de WAM-Richtlijnen te interpreteren en de WAM-plicht zich uitstrekt over het gebruik van het motorrijtuig conform het doel waarvoor dat bestemd was.

Tot dusver werd in de Nederlandse rechtspraak voor het WAM-risico als uitgangspunt gehanteerd dat het om een gedraging moest gaan die typerend was voor deelname aan het verkeer. Het EU Hof hanteert echter een veel ruimer criterium in het Vnuk-arrest: de bestemming van het motorrijtuig. Dat maakt voor motorrijtuigen die als werkmaterieel kunnen fungeren, nogal een verschil. De op een vrachtwagen gemonteerde cementmixer, de mobiele kraan, de heftruck (enz.) kunnen immers allen in stilstand (geen verkeersrisico naar Nederlandse maatstaven) worden gebruikt conform het doel waarvoor deze bestemd zijn.

In zijn arrest van 28 november 2017 (62016CJ0514) nuanceert het Hof zijn oordeel uit de Vnuk-zaak. Opnieuw was een tractor de aanleiding van een ongeval, maar deze tractor stond stil en werd gebruikt als generator. Het Hof oordeelt dat onder begrip „deelneming aan het verkeer van voertuigen” niet valt een situatie waarin een ongeval met een landbouwtractor plaatsvindt terwijl de voornaamste functie van die tractor er op het moment van het ongeval niet in bestond om als vervoermiddel te dienen. Voor het overige blijft het criterium voor de WAM-plicht dus nog steeds het gebruik van het voertuig waarvoor het is bestemd.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer specialisten.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?