Nieuwe regeling verliesverrekening vennootschapsbelasting

De regels voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting veranderen per 1 januari 2021. Het doel van de voorgestelde regeling is te voorkomen dat bedrijven jaren achtereen geen vennootschapsbelasting betalen vanwege verrekenbare verliezen uit het verleden. In de huidige regeling kunnen openstaande verliezen volledig worden verrekend binnen termijnen van één jaar achterwaarts en zes jaar voorwaarts. Het voorstel bevat een uitbreiding en een beperking van de huidige regeling.

De nieuwe maatregel

Vanaf 2022 kunnen verrekenbare verliezen onbeperkt voorwaarts worden verrekend. De termijn van één jaar achterwaarts verrekenen verandert niet. Naast de wijziging van de voorwaartse verliesverrekeningstermijn wordt een beperking ingevoerd voor de hoogte van de te verrekenen verliezen. Verrekenbare verliezen tot een bedrag van € 1 miljoen zijn in een jaar volledig te verrekenen met de winst. Openstaande verliezen boven het bedrag van € 1 miljoen zijn slechts voor 50% van de resterende winst te verrekenen. Belangrijk is dat deze beperking van toepassing is op nieuwe verliezen en op verliezen uit het verleden die tot 2022 nog niet verrekend zijn. De beperking geldt zowel voor de voorwaartse als de achterwaartse verliesverrekening.

Oude verliezen

Verliezen van vóór 2013 blijven maximaal negen jaar verrekenbaar en kunnen dus wel verdampen indien deze verliezen niet worden verrekend met de resultaten tot 2022. Verliezen die zijn geleden vanaf 2013 zullen niet verdampen. Vanaf 1 januari 2022 geldt wel de hiervoor genoemde beperking.

Impact op andere regelingen

De nieuwe maatregel kan impact hebben op de toepassing van verschillende andere regelingen in de vennootschapsbelasting. Het gaat om regelingen waarbij de verliesverrekeningspositie van een bedrijf van belang is.

Zonder aanpassing van andere regelingen kan de hiervoor beschreven beperking van verliesverrekening in een jaar leiden tot extra belastingheffing. Te denken valt hierbij aan toepassing van de renteaftrekbeperking bij groepsleningen en de kwijtscheldingswinstvrijstelling, afrekening bij fusie of splitsing en de exitheffing bij emigratie. Bovendien kan de maatregel van invloed zijn op het opnemen van belastinglatenties in de jaarrekening.

Daarnaast kan de regeling voor start-ups en scale-ups leiden tot beperking van de mogelijkheid te investeren als aanloopverliezen in een jaar niet volledig te verrekenen zijn. Ook in de overweging om een fiscale eenheid aan te gaan met groepsmaatschappijen, is het van belang na te gaan hoe de temporisering van de verliesverrekening zal doorwerken.

Contact

De gevolgen van de wijziging zijn afhankelijk van de specifieke situatie van uw organisatie. Wij helpen u graag om uw situatie te analyseren en de fiscale gevolgen daarvan in kaart te brengen. Neem voor meer informatie contact op met een van onze specialisten.