Nieuwbouwwoningen aardgasvrij

Nieuwbouwwoningen aardgasvrij

Nieuwbouwwoningen moeten per 1 juli 2018 aardgasvrij zijn.

De Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET) regelt dat de aansluitverplichting van nieuwbouw op het gasnet gaat verdwijnen. Op 8 mei jl. is de Wet VET in het Staatsblad gepubliceerd en zal op 1 juli 2018 in werking treden. De Wet VET vormt de basis voor het verbod op aardgas in nieuwbouw. De wet schrapt namelijk de gasaansluitverplichting voor nieuwbouw. Omdat een netbeheerder geen andere werkzaamheden mag uitvoeren dan nodig voor de uitvoering van de wettelijke taak, is dit feitelijk een gasverbod voor nieuwbouwwoningen.

Ingangsdatum
Het gevolg van de inwerkingtreding van de wet per 1 juli 2018 is dat alle nieuwbouwwoningen waarvoor op of na 1 juli 2018 een omgevingsvergunning wordt aangevraagd aardgasvrij moeten zijn.

Uitzonderingen
De wetgeving biedt ruimte aan het college van B&W om bij zwaarwegende redenen van algemeen belang uitzonderingen te maken en toch in een gasaansluiting te voorzien (‘Nee, tenzij’). In een ministeriële regeling wordt nog uitgewerkt wat onder zwaarwegende redenen van algemeen belang wordt verstaan.

Naar verwachting zal sprake zijn van zwaarwichtige redenen indien:

  • realisatie van het gemeentelijk energieplan negatief beïnvloed wordt;
  • sprake is van een technische onmogelijkheid (bijvoorbeeld als de netbeheerder aangeeft dat het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit heeft);
  • de (maatschappelijke) kosten te hoog zijn (hierbij zou gedacht kunnen worden aan het doorrekenen van de kosten over bijvoorbeeld 50 jaar (inclusief vervanging van de gasaansluiting)). Het enkele feit dat een ontwikkelaar de (private) kosten te hoog vindt, is niet voldoende om een uitzondering te maken.

Inkeerregeling nieuwbouwprojecten waarvoor de vergunning vóór 1 juli 2018 is aangevraagd
Voor veel plannen voor nieuwbouw(woningen) zijn of worden vergunningen aangevraagd vóór 1 juli 2018. Die woningen hoeven niet aardgas-loos te worden. Voor alle woningen die nu nog met een aardgasaansluiting worden gebouwd, is de kans groot dat ze vervroegd (voor afschrijving van de investeringen in aardgas) over zullen moeten stappen op duurzame alternatieven. Daarom wil de overheid graag met de verschillende partijen die deelnemen aan de zogenaamde klimaatakkoordtafel een ‘inkeerregeling’ ontwerpen om ook projecten met aardgasaansluitingen waarvoor vóór inwerkingtreding van de nieuwe wet een vergunning is aangevraagd en nog gebouwd moeten gaan worden, alsnog aardgasvrij te realiseren.

Zie ook artikel op nu.nl ‘Verduurzaming huurhuizen kost ruim 100 miljard euro‘.

Annelies Overmars
a.overmars@holla.nl