Mededinging in de zorg

hartritme

Mededinging in de zorg : Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beboet te late aanmelding voor zorgspecifieke fusietoets

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor het eerst sedert de invoering van de zorgspecifieke fusietoets een boete opgelegd voor het te laat melden van een fusie door een zorginstelling, in dit geval Zorgkompas BV.

In dit artikel wordt nog kort gemeld wanneer de zorgspecifieke fusietoets moet plaatsvinden, wat er in dat kader moet gebeuren indien de stakeholders negatief adviseren en daarna wordt concreet ingegaan op het Boetebesluit van de NZa van 14 december 2017.

De zorgspecifieke fusietoets

Een zorgaanbieder heeft een verplichting om de fusie in het kader van de zorgspecifieke fusietoets aan te melden indien ten minste één van de bij de fusie betrokken zorgaanbieders minimaal 50 personen in dienst heeft. Er geldt geen omzetdrempel. De fuserende zorgaanbieders dienen een zogenaamde Fusie-Effectenrapportage in te dienen, waarin aandacht uitgaat naar de doelstellingen en redenen van de fusie, de structuur van de nieuwe organisatie, de financiële gevolgen, de gevolgen voor de zorgverlening, risico’s voor de kwaliteit en de bereikbaarheid van de zorg en waaruit blijkt dat de stakeholders zoals de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad bij de besluitvorming zijn betrokken. De NZa zal goedkeuring verlenen indien de stakeholders voldoende bij het besluitvormingsproces betrokken zijn en indien de continuïteit van de cruciale zorg niet in gevaar komt. De zorgspecifieke fusietoets heeft een puur procedureel karakter.

Stakeholders onvoldoende betrokken?

Indien de stakeholders onvoldoende betrokken zijn bij het besluitvormingsproces, zal de goedkeuring worden onthouden. Indien de stakeholders wel zijn betrokken in het besluitvormingsproces, maar een negatief advies hebben uitgebracht, moet hierop door de fuserende partijen expliciet worden gereageerd. Dat hoeft niet uitgebreid, maar wel moet blijken dat aandacht is besteed aan de ingenomen stellingname van de stakeholders en of zulks aanleiding vormt tot bijstelling of heroverweging.

Verzuimen van tijdige aanmelding voor zorgspecifieke fusietoets

In het Boetebesluit van 14 december 2017 heeft de NZa een boete van € 70.000,- opgelegd voor het nalaten van een tijdige melding van een fusie door een zorginstelling. In een later stadium heeft de zorginstelling, toen zij zich realiseerde de aanmelding te zijn vergeten, zich alsnog aangemeld voor de zorgspecifieke fusietoets. Hoewel de zorginstelling de fusie alsnog uit eigen beweging heeft gemeld en volledig heeft meegewerkt in het onderzoek, is er toch een boete opgelegd. Wel zijn dit omstandigheden die aanleiding hebben gevormd om de boete te matigen.

Conclusie

Zorgaanbieders realiseren zich nog niet voldoende dat er al snel een verplichting bestaat om zich aan te melden voor de zorgspecifieke fusietoets, nu er al snel sprake is van één betrokken zorgaanbieder die minimaal 50 personen (inclusief parttimers) in dienst heeft. De NZa kan namelijk een bestuurlijke boete opleggen van € 500.000,- dan wel, indien dat meer is, ter hoogte van 10% van de omzet van de onderneming in Nederland. Overigens ligt er een Wetsvoorstel op grond waarvan het voornemen bestaat om de zorgspecifieke fusietoets van de NZa over te hevelen naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM), waarbij wel omzetdrempels gelden. Het is de vraag of dit tot minder administratieve rompslomp zal leiden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met mr. Ferry Weelen.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?