Koopman, hoed uw saeck!

Hoewel banken met het verstrekken van nieuwe kredieten thans –begrijpelijkerwijs– niet scheutig zijn, opereren de meeste ondernemingen met in het verleden verstrekte leningen.

Zodra een onderneming in moeilijkheden komt of dreigt te raken, zal een bank in actie komen. Als een bank overschrijding van de kredietlimiet constateert, het niet (meer) kunnen voldoen aan rente- en aflossingsverplichtingen of aanhoudende verliezen, zal zij onmiddellijk proberen haar risico’s in te dammen. De bank gaat dan begeleiden of zelfs monitoren bij een reorganisatie.

Rechtspraak leert dat ook andere schuldeisers hun eigen belangen moeten behartigen. Dat is onlangs weer bevestigd.

Het Hof Arnhem oordeelde medio 2012 over een door een curator jegens een bank ingestelde vordering. De curator meende dat die bank onrechtmatig gehandeld had jegens alle andere schuldeisers door een slechtlopend bedrijf (dat besloot de activiteiten te beëindigen omdat het dacht op termijn niet meer aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen) het krediet op te zeggen maar niet direct op te eisen om de ondernemer in staat te stellen door middel van een opheffingsuitverkoop een maximale verkoopopbrengst te realiseren. Hij stelde dat de bank daardoor naar buiten de schijn van kredietwaardigheid ophield, waarvoor die bank jegens de gezamenlijke schuldeisers aansprakelijk was.

Die vordering strandde al op het (terechte) oordeel van het Hof, dat de curator zo’n soort vordering helemaal niet kan instellen.

“Gewone” schuldeisers (niet zijnde banken) moeten hun eigen belangen behartigen door bij structurele betalingsachterstanden of andere signalen van een verslechterde gang van zaken bij hun debiteur bijvoorbeeld alleen nog tegen contante betaling te leveren, betaling op weekbasis te verlangen en/of het overleggen van financiële prognoses te verlangen waarvan verdere levering (onder eigendomsvoorbehoud) afhankelijk wordt gesteld. Vooraf zekerheid bedingen kan natuurlijk ook.

Ondanks betalingsachterstanden blijven doorleveren is een keuze, waarvan men zelf de nadelige consequenties moet dragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen mr. Willemijn Fick-Nolet
(T: (073)616 11 00, E: w.fick@holla.nl).

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?