Klagen bij de tuchtrechter

arts

Klagen kan dus toch twee keer bij de tuchtrechter

Oordeel Centraal Tuchtcollege over concentratie van klachten

Op 6 maart 2018 heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (‘CTG’) een uitspraak gedaan over het toepassingsbereik van het beginsel van ‘concentratie van klachten’ bij medische tuchtrechtprocedures.[1] Voorafgaand aan de uitspraak van het CTG, heeft de betrokken patiënte twee procedures aanhangig gemaakt bij regionale tuchtcolleges, die beiden zien op hetzelfde feitencomplex maar waaraan een andere klacht ten grondslag ligt. De uitspraak van het CTG is van belang omdat het oordeelt dat het medisch tuchtrecht geen (wettelijke) bepaling kent waarop het beginsel van concentratie van klachten kan worden gebaseerd.


De eerste procedure: bij het Regionaal Tuchtcollege te Den Haag

In eerste aanleg heeft het Regionaal Tuchtcollege te Den Haag geoordeeld over de klacht. Deze eerste klacht richt zich op het feit dat de behandelrelatie op 5 juni 2012 tussen de tandarts en patiënte zonder toestemming zou zijn beëindigd, doordat zij is uitgeschreven uit de praktijk. Het Regionaal Tuchtcollege te Den Haag heeft de klacht gegrond verklaard. De tandarts heeft tegen de beslissing bij het CTG hoger beroep ingesteld maar dit is ongegrond verklaard. Door bekrachtiging van het CTG is de tuchtrechtelijke eindbeslissing onherroepelijk geworden.

De tweede procedure: bij het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam

Vervolgens heeft de betreffende patiënte opnieuw een procedure aanhangig gemaakt, dit keer bij het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam. De procedure ziet ditmaal op het verwijt dat dezelfde tandarts onzorgvuldig heeft gehandeld doordat hij patiënte onder andere niet op tijd heeft ingelicht over het feit dat zij leed aan parodontitis en geen behandelplan maakte. Het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam concludeert dat patiënte niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar klacht. De patiënte gaat tegen deze beslissing in beroep bij het CTG. De vraag die in deze (tweede) beroepsprocedure wordt beantwoord is of er opnieuw een klacht ingediend mag worden die ziet op hetzelfde feitencomplex, waarbij de tuchtrechter eerder al definitief over heeft beslist en deze beslissing in hoger beroep is bevestigd.

Concentratie van klachten

Het beginsel van concentratie van klachten werd door regionale tuchtcolleges nogal eens toegepast en houdt in dat een patiënt zoveel mogelijk zijn klachten tegen een zorgverlener tegelijk in één tuchtprocedure kenbaar dient te maken. Voor de toepasselijkheid van het beginsel van concentratie van klachten is vereist dat het bij beide klachten om hetzelfde feitencomplex gaat. Hier geldt een uitzondering op indien een patiënt niet eerder (en dit ook niet had kunnen ontdekken) op de hoogte is van een fout van de betrokken zorgverlener. In dat geval kan de patiënt niet alle klachten in één procedure aanhangig maken. De tandarts was in deze zaak van mening dat de patiënte de klacht over het onverwacht beëindigen van de behandelrelatie had kunnen combineren met de klacht dat de tandarts onzorgvuldig heeft gehandeld.

Conclusie

Uit de beslissing van het CTG kan worde afgeleid dat er in het medisch tuchtrecht geen sprake meer hoeft te zijn van ‘concentratie van klachten’. Ondanks dat dit beginsel door regionale tuchtcolleges nogal eens werd gebruikt, bevat het tuchtrecht voor de gezondheidszorg geen (wettelijke) bepaling op grond waarvan iemand die klaagt gehouden is zijn klachten te bundelen en in één tuchtprocedure aanhangig te maken. Hoewel het wenselijk is voor een efficiënte procesorde dat de klager zijn klachten bundelt, bestaat er daartoe dus geen verplichting.

Zorgverleners; ben er dus van bewust dat patiënten meerdere keren mogen klagen bij de tuchtrechter over hetzelfde feitencomplex!

 

[1] Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidzorg, 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:69, C2017.360.