Informatiedeling

aanbesteding

Transparantie in aanbestedingsprocedures

Tijdens deze subsessie is de groep deelnemers denkbeeldig opgesplitst in enerzijds de aanbestedende dienst en anderzijds een inschrijver. Aan de hand van een aantal casus is gediscussieerd en toegelicht of bepaalde informatie openbaar zou moeten worden gemaakt, vanuit het perspectief van iedere partij.

De eerste casus zag op een door de aanbestedende dienst voorafgaande aan een aanbestedingsprocedure gehouden marktconsultatie, waarvan verslag is opgemaakt. Een inschrijver die niet aan de marktconsultatie heeft deelgenomen verzoekt tijdens de aanbestedingsprocedure het verslag openbaar te maken. Alle aanwezigen waren van mening dat het verslag openbaar gemaakt zou moeten worden. Dit is ook in lijn met de Aanbestedingswet 2012. Het openbaar maken van het verslag zal de mededinging niet vervalsen; integendeel. Als tip is meegegeven tijdens een dergelijke marktconsultatie afspraken te maken over welke informatie vertrouwelijk wordt gedeeld en dus niet in het verslag wordt opgenomen.

Vervolgens is een op de recente praktijk gebaseerde casus besproken. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) legt een boete op aan een liftproducent vanwege kartelvorming. De clementieregeling is van toepassing op de producent, omdat de producent aan de ACM informatie verschaft over het kartel. Een ziekenhuis stelt de producent aansprakelijk voor geleden kartelschade en start een civiele procedure. Hetzelfde ziekenhuis sluit de producent uit van deelname aan een aanbestedingsprocedure, omdat de producent weigert het boetebesluit van de ACM over te leggen. Gediscussieerd wordt over de vraag of de producent het boetebesluit moet overleggen. De meningen liepen uiteen van “dat is chantage van het ziekenhuis” tot “als je als producent die informatie niet wil geven is dat je goed recht maar dan moet je kunnen worden uitgesloten van deelname aan een aanbestedingsprocedure”. Het Europese Hof van Justitie deelt dit laatste standpunt.

Tot slot is besproken de situatie waarin een aanbestedende dienst een overeenkomst opzegt, en de gevolgen daarvan in het kader van de past performance. Belangrijke tip voor zowel aanbestedende diensten, maar zeker ook voor de inschrijver c.q. contractspartij, is vaststellen, desnoods in rechte, of een overeenkomst is opgezegd of is ontbonden wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Is dit laatste het geval, dan komt past performance als uitsluitingsgrond in opvolgende aanbestedingsprocedures om de hoek kijken.

Sprekers Harald Wiersema en Jack van Beers kijken terug op een tweetal geslaagde, interactieve subsessies. Voor meer informatie kunt u met hen contact opnemen.