Zeven dubbeltjes op z’n kant

De aftoppingsgrens van de Woningwet

‘Vrouw loopt droomwoning mis op 71 cent’, kopte Metro op 25 januari 2016. De 69-jarige Nettie van Belle, voornemens te verhuizen naar een driekamerappartement in Oud-Beijerland, zou zijn geweigerd omdat de huurprijs van de woning net boven de huurtoeslaggrens lag. Volgens woningcorporatie HW Wonen ‘kon het niet anders vanwege de nieuwe Woonwet’.

Ervan uitgaande dat HW Wonen doelt op de Woningwet – de Woonwet bestaat niet – rijst de vraag hoe strikt de genoemde grens moet worden opgevat. Valt of staat de toewijzing van een woning bij een paar eurocent?

Woningwet 2015

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. De wet bevat de verplichting voor woningcorporaties om vanaf 1 januari 2016 ‘passend toe te wijzen’. Dit houdt (o.m.) in dat woningcorporaties aan ten minste 95 procent van de huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens een woning moeten toewijzen met een huurprijs tot en met de ‘aftoppingsgrens’ (art. 46 lid 2 Woningwet). Met die term wordt gedoeld op de maximale huurprijs waarbij nog huurtoeslag kan worden verkregen. Voor een- en tweepersoonshuishoudens is de aftoppingsgrens dit jaar vastgesteld op € 586,68, voor grotere huishoudens op € 628,76.

Door passend toe te wijzen zullen huurders een woning krijgen waarvan de huurprijs aansluit bij hun inkomen, zo is de gedachte. Hiermee wenst de wetgever de trend te doorbreken dat een groeiende groep ontvangers van huurtoeslag een te dure huurwoning krijgt toegewezen.

De resterende marge van 5 procent is bedoeld om woningcorporaties – beperkt – ruimte te bieden huishoudens met huurtoeslag in een woning boven de aftoppingsgrens te huisvesten, bijvoorbeeld wanneer er niet op afzienbare termijn een geschikte woning beschikbaar is die beter betaalbaar is. Deze ruimte dienen woningcorporaties echter zo min mogelijk te gebruiken.

Waar ligt de grens?

En dat brengt mij weer bij Nettie, voor wie klaarblijkelijk geen uitzondering is gemaakt door HW Wonen. De huurprijs van haar droomwoning ligt boven de aftoppingsgrens. De woningcorporatie ziet ook geen reden de huurprijs met 71 cent naar beneden bij te stellen – iets dat door een aantal corporaties wordt gedaan om voldoende woningen beschikbaar te stellen voor de doelgroep.

Mijn verwachting is dat de uitzonderingsmarge regelmatig aanleiding zal geven tot discussie. Wat Nettie betreft is de discussie al beslecht: ‘ik vind dit echt Nederland op zijn smalst’.