Holla Integrity & Compliance van start

Medio dit jaar heeft Holla Advocaten een nieuwe tak opgericht: Holla Integrity & Compliance. Deze tak speelt in op het toenemend belang van integriteit bij (semi-)overheden en het bedrijfsleven. Indien zich een incident voordoet levert deze nieuwe tak van Holla Advocaten een kosteneffectieve en snelle analyse van de feiten en de juridische positie.

Door toegenomen en complexe regelgeving is de kans op een inbreuk daarop, en daarmee op niet-compliant handelen, aanzienlijk toegenomen. Ook zijn op verschillende terreinen de integriteitseisen verscherpt en meer gedetailleerd uitgewerkt. Integriteits- en compliance-inbreuken leiden niet alleen tot directe financiële schade voor de organisatie maar ook tot reputatieschade. Bestuurders moeten integriteitsincidenten binnen de eigen organisatie  voorkomen (en zeker vermijden daarbij zelf betrokken te zijn) en de bedrijfsvoering dusdanig inrichten dat aan alle compliance-eisen wordt voldaan. Bij incidenten moet het management kunnen aantonen dat zij structureel aandacht heeft besteed aan integriteit en compliance.

Bij een onverhoopt incident onderzoekt Holla Integrity & Compliance niet alleen hoe deze inbreuk heeft kunnen plaatsvinden, maar ook hoe deze in de toekomst kan worden voorkomen. Daarnaast  adviseert zij over de juridische positie en eventuele vervolgstappen.

Holla Integrity & Compliance onderzoekt tevens fraudesignalen binnen de onderneming. Daarbij nemen experts onder leiding van Holla Integrity & Compliance interviews af en stellen zij bewijs veilig. Zo worden vermoedelijke fraudepatronen vastgesteld en kan worden blootgelegd hoe een en ander heeft kunnen gebeuren en wat de omvang van de schade is. Door haar directe betrokkenheid is Holla Advocaten in staat om snel de juridische positie van de opdrachtgever te beoordelen en daarop geënte vervolgstappen vertrouwelijk te bespreken.

Innovatief samenwerkingmodel

Holla Integrity & Compliance onderscheidt zich bij haar compliance, fraude- en rechtmatigheidsonderzoeken hierin, dat zij een totaal nieuw samenwerkingsmodel heeft opgezet. Daarin werken advocaten, accountants en (andere) experts in één team samen. Daarbij werken zij volgens éénzelfde systematiek, met toepassing van de kwaliteitsregels van alle betrokken beroepsgroepen, onder de eindverantwoordelijkheid van een aan Holla verbonden advocaat. Daardoor kan snel, en met meer focus op de daadwerkelijke onderliggende problematiek, onderzoek worden verricht en maatwerk worden geleverd. Deze samenwerking leidt niet alleen tot snellere, kwalitatief hoogwaardige analyses maar is aanzienlijk kosteneffectiever doordat de betrokken experts nauw met elkaar samenwerken.

De onderzoeken zijn objectief en onafhankelijk en staan garant voor een degelijk en toetsbaar fundament in juridische procedures of overleggen met toezichthouders en derden.
De objectieve bevindingen zijn voorts de basis van een gedegen advies over de positie van de opdrachtgever en de te nemen vervolgstappen, waarbij het belang van de cliënt voorop staat.

Holla Integrity & Compliance staat onder leiding van Joost Wasser en Georges de Méris, voorheen werkzaam als Officier van Justitie respectievelijk Openbaar Accountant.