Holla Integrity & Compliance van start

Holla Integrity & Compliance

Recentelijk heeft Holla Advocaten een nieuwe tak opgericht: Holla Integrity & Compliance.
Deze tak speelt in op het toenemend belang van integriteit binnen de organisatie van ondernemers en hun zakenpartners.

Door complexe regelgeving neemt het risico op integriteit- en compliance- inbreuken toe, met niet alleen directe schade voor de onderneming maar ook reputatieschade. Bestuurders dienen integriteitincidenten binnen de eigen organisatie te voorkomen (en niet in de laatste plaats te voorkomen dat zij daarbij zelf betrokken zijn) en de bedrijfsvoering zo in te richten dat aan alle compliance-eisen wordt voldaan. Het dient binnen de onderneming duidelijk te zijn wat de integriteitsnormen zijn en hoe die in het concrete geval worden toegepast. Het management moet aantoonbaar structureel aandacht hebben voor integriteit en compliance en kunnen bewijzen dat incidenten geen indicatie zijn voor het systematische schenden van normen. Opdrachtgevers verwachten daarnaast van zakenpartners dat deze zich integer gedragen en voldoen aan wet- en regelgeving.

Compliance-onderzoeken door Holla Integrity & Compliance richten zich op de specifieke regelgeving en omstandigheden van de betrokken ondernemer; door de bijzondere samenwerking met verschillende zorgvuldig geselecteerde partners kan Holla Integrity & Compliance op korte termijn adequaat maatwerk verlenen.

Holla Integrity & Compliance onderzoekt ook onregelmatigheden binnen de onderneming. Bij niet integer gedrag of fraudesignalen nemen experts onder leiding van Holla Integrity & Compliance interviews af en stellen zij bewijs veilig. Op deze wijze worden de vermoedelijke fraudepatronen vastgesteld en kan worden blootgelegd hoe een en ander heeft kunnen gebeuren en wat de omvang van de schade is. Door hun directe betrokkenheid zijn de advocaten in staat om snel de juridische positie van de opdrachtgever te beoordelen en daarop geënte vervolgstappen vertrouwelijk te bespreken.

Holla Integrity & Compliance onderscheidt zich van andere verbanden, doordat zij een totaal nieuw samenwerkingsmodel heeft opgezet. In dat model werken advocaten, accountants en experts in één team samen volgens éénzelfde systematiek met toepassing van de kwaliteitsregels van alle betrokken beroepsgroepen, onder de eindverantwoordelijkheid van de aan Holla verbonden advocaten. Daardoor kan snel, en ook meer gefocust op de daadwerkelijke onderliggende problematiek, onderzoek worden verricht en op korte(re) termijn maatwerk worden geleverd. Daarbij wordt de aanwezige juridische expertise van Holla Advocaten gecombineerd met de specifieke deskundigheid van deze partners en leidt deze bundeling tot een kwalitatief hoogwaardige kosteneffectieve analyse.

De onderzoeken zijn objectief en onafhankelijk en vinden plaats volgens de eigen strikte normering van Holla Integrity & Compliance alsmede de gedragsregels voor advocaten.
Deze werkwijze staat garant voor een degelijk en toetsbaar fundament in gerechtelijke procedures en overleggen met toezichthouders en derden.
De werkzaamheden van Holla Integrity & Compliance beperken zich echter niet tot dergelijke objectieve onderzoeken. Holla Integrity & Compliance beoordeelt ook de juridische positie van de opdrachtgever en adviseert haar cliënten over de te nemen vervolgstappen. Het belang van de cliënt staat bij deze advisering voorop.

Meer informatie is te vinden op de expertise pagina van Integrity & Compliance.

Holla Integrity & Compliance staat onder leiding van Joost Wasser en Georges de Méris, voorheen werkzaam als Officier van Justitie respectievelijk Openbaar Accountant.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?