Herregistratie zorgverleners

geneesmiddelen

Herregistratie voor zorgverleners: let op de termijnen!

Op 15 augustus 2018 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ‘ABRvS’) een uitspraak gedaan over een te late herregistratie van een apotheker.[1] De apotheker was te laat met de aanvraag voor een herregistratie, als gevolg waarvan zijn registratie is doorgehaald.

Over herregistratie

Op grond van artikel 3 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (‘Wet BIG’), dienen apothekers – maar ook artsen, tandartsen, gezondheidszorgpsychologen, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen – zich in te schrijven in het BIG-register. Er wordt in dit verband ook wel gesproken van ‘artikel 3-beroepen’ en ‘artikel 3-beroepsbeoefenaren’. Voor elk artikel 3-beroep is er een apart register.

Om het beroep van een apotheker uit te kunnen blijven oefenen, dient een apotheker zich op grond van artikel 8 Wet BIG eens in de vijf jaar opnieuw te registreren in het BIG-register. Door deze herregistratie wordt getoetst of de apotheker op basis van werkervaring of specifieke scholing deskundig in zijn beroep kan worden beschouwd.[2] De BIG-registratie wordt doorgehaald als er geen aanvraag voor herregistratie is ontvangen op de uiterste herregistratiedag. Na doorhaling is de BIG-registratie niet meer zichtbaar in het BIG-register. Het gevolg van de doorhaling is dat de zorgverlener zijn titel kwijtraakt en zijn beroep niet langer onder die beschermde beroepstitel mag uitoefenen. De voormalige beroepstitel mag alleen gebruikt worden onder de toevoeging ‘niet praktiserend’ (of ‘n.p.’).[3]

De casus van de apotheker

In de casus die aanleiding gaf tot de uitspraak van 15 augustus 2018 was de apotheker ingeschreven in het register van apothekers. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (‘VWS’) heeft bij besluit van 7 november 2016 besloten de registratie van de apotheker na 31 december 2016 door te halen, omdat de apotheker geen verzoek tot herinschrijving had ingediend. De inschrijving in het BIG-register zou niet worden doorgehaald indien de apotheker alsnog een aanvraag zou indienen vóór de uiterlijke herregistratiedatum van 31 december 2016. Tegen het besluit van 7 november 2016 kon op grond van artikel 6:7 Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar worden gemaakt. Het besluit was op 15 november 2016 door de apotheker ontvangen en op die dag dus aan hem bekend gemaakt. De apotheker kon dus uiterlijk tot en met 27 december 2016 bezwaar maken. De apotheker heeft echter op 30 december 2016, dus buiten de daarvoor gestelde termijn, per e-mail bezwaar gemaakt.

De minister heeft het bezwaar van de apotheker niet-ontvankelijk verklaard, omdat het bezwaar buiten de termijn van zes weken is ingediend. Er waren door de apotheker ook geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan sprake zou kunnen zijn (geweest) van een verschoonbare termijnoverschrijding.

In de op de bezwaarprocedure volgende beroepsprocedure heeft de rechtbank geoordeeld dat dat er niet aan een inhoudelijke behandeling van het bezwaar toegekomen kon worden, nu de minister het bezwaar wegens termijnoverschrijding terecht niet-ontvankelijk had verklaard. Ook in hoger beroep, bij de ABRvS, is de uitspraak van de rechtbank in stand gelaten. Dit betekent dat het besluit van de minister juist is geweest en de doorhaling van de apotheker terecht was en is.

Beschouwing en conclusie

De plicht tot periodieke (her)registratie in het BIG-register geldt niet alleen voor apothekers, maar voor alle artikel 3-beroepsbeoefenaren. Deze groep zorgaanbieders dient zich dus bewust te zijn van het belang van de hiervoor besproken wettelijke termijnen. Te laat een herregistratie aangevraagd en vervolgens zonder goede reden te laat bezwaar gemaakt betekent – in de regel – immers een doorhaling!

Meer weten over periodieke registratie? Neem contact op met Jacqueline de Vries.

[1] Raad van State, 15 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2726.

[2] Staatsblad 2008, nr. 515.

[3] Kamerstukken ΙΙ, 2005/06, 30 463, nr. 3, p. 9-10.