Nieuwe werkwijze aanpassingen Gids Proportionaliteit

Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer bij brief van 26 januari 2017 laten weten van plan te zijn om een nieuwe procedure in te stellen voor het wijzigen van de Gids Proportionaliteit.

De Gids Proportionaliteit was aanvankelijk opgesteld om als handreiking te dienen voor aanbestedende diensten en om invulling te geven aan het Europese Proportionaliteitsbeginsel. Dat beginsel waarborgt dat eisen die worden gesteld bij aanbestedingen proportioneel zijn ten aanzien van de markt.

Als gevolg van het amendement Schouten/Ziengs bij de behandeling van de Aanbestedingswet 2012 is de gids bij algemene maatregel van bestuur aangewezen als richtsnoer waarvan slechts gemotiveerd kan worden afgeweken. Sinds de inwerkingtreding van de gids in 2013 is deze een begrip geworden in de aanbestedingspraktijk.

De minister is voornemens een adviescommissie voor de Gids Proportionaliteit in te stellen, in plaats van de oorspronkelijke schrijfgroep. Middels deze formalisering hoopt de minister de betrokkenheid van het bedrijfsleven en de aanbestedende diensten te waarborgen. De adviescommissie zal bestaan uit een gelijke vertegenwoordiging van ondernemers en aanbestedende diensten en een onafhankelijke voorzitter. Voorgenomen wijzigingen van de gids zullen aan de adviescommissie worden voorgelegd en het is de bedoeling van de minister om de adviescommissie ook de mogelijkheid te geven om ongevraagd te adviseren over de gids.

Een van de voorgenomen wijzigingen betreft het eenvoudiger maken van de controlerende taak van de Algemene Rekenkamer en de Audit Dienst Rijk. De Gids zal zodanig worden aangepast dat opdrachten van de centrale overheid onder de € 50.000,00 als kleine opdrachten kunnen worden beschouwd. Deze opdrachten kunnen dan enkelvoudig onderhands worden aanbesteed. In de huidige Gids Proportionaliteit ligt die grens op € 40.000,00 à € 50.000,00 waardoor de interpretatieruimte die eruit volgde controle bemoeilijkt. De voorgenomen wijziging zal conform de nieuwe werkwijze worden voorbereid en voorgelegd aan de Tweede Kamer.