Geen wezenlijke veranderingen op juridisch gebied bij werken met BIM

Het Bouw Informatie Model (BIM), waarbij alle bouwpartners in het ontwerpproces samenwerken in één digitaal model, is in opkomst. Toch lijken nog relatief weinig bureaus gebruik te maken van het BIM-proces, mogelijk uit angst voor het onbekende. Dan is het wellicht een geruststelling dat het werken met BIM op juridisch gebied geen wezenlijke veranderingen brengt.

Het model is een virtuele weergave van een gebouw, waarin alle disciplines (waaronder architect, aannemer en installateur) hun informatie plaatsen en waarin knelpunten vooraf kunnen worden opgelost, zodat afstemmings- en bouwfouten in het uitvoeringsproces minder voorkomen.

Niet per se nieuw soort contract
De keuze te werken met het BIM-model leidt op zichzelf niet tot een nieuw soort contract. Er kan nog steeds gebruik gemaakt worden van de traditionele contracten. Al ligt het BIM-werken meer voor de hand bij geïntegreerde contracten, zoals UAV-GC.

Zoals bij elk contract, zullen van tevoren duidelijke afspraken met de opdrachtgever en de andere betrokken partijen gemaakt moeten worden waarbij tevens gelet wordt op de onderlinge verdeling en verschillen in aansprakelijkheid.

Daarnaast zal gewerkt moeten worden met een protocol waarin de afspraken worden vastgelegd over hard- en software, de overdracht van informatie en de wijze waarop verschillende data worden samengevoegd, gearchiveerd en beheerd. Bovendien zal er een coördinator (BIM-manager) moeten worden aangesteld. Ten slotte is het van belang afspraken te maken over intellectuele eigendomsrechten.

Aansprakelijkheid
Wat betreft mogelijke aansprakelijkheid geldt als uitgangspunt: degene die een fout maakt is daarvoor aansprakelijk. In principe is de architect dus aansprakelijk voor zijn ontwerpfout en de aannemer voor een uitvoeringsfout. Let wel, dankzij het werken met BIM komen ontwerpfouten sneller en eerder aan het licht.

Aangenomen wordt, dat deelnemers aan het BIM-proces voldoende deskundig zijn om een gebrek in het ontwerp te kunnen onderkennen, zodat sneller een verplichting om te waarschuwen wordt aangenomen.

Leren van elkaar
Mocht de angst voor het onbekende inderdaad de reden zijn voor het (nog) niet werken met BIM dan zou het een goede zaak zijn meer informatie en ervaringen op dit gebied uit te wisselen. Men kan immers veel van elkaar (’s fouten) leren!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Annelies Overmars, 073 61 61 100.