Fiscaal & Brexit

TAX UPDATE – FISCALE GEVOLGEN VAN BREXIT

Per 1 februari 2020 is de Brexit een feit en heeft het Verenigd Koninkrijk zich officieel teruggetrokken uit de EU. De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU heeft gevolgen voor de toepassing van  het Nederlandse fiscale recht.

Tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU is een terugtrekkingsakkoord gesloten waarin een overgangsperiode is vastgelegd. De overgangsperiode geldt van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. Op 29 januari 2020 heeft de Staatssecretaris van Financiën in het ‘Besluit toelichting fiscale gevolgen terugtrekkingsakkoord Brexit’ een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van het terugtrekkingsakkoord (het “besluit”).

Gedurende de overgangsperiode zal worden gehandeld alsof het Verenigd Koninkrijk nog tot de EU behoort. Bestaande regels van het gemeenschapsrecht blijven tijdens deze periode van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor is de invoering van nationaal overgangsrecht niet noodzakelijk. Onder het gemeenschapsrecht vallen EU-verdragen, verordeningen, richtlijnen en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Door de staatssecretaris is uitdrukkelijk niet vooruitgelopen op een eventuele verlenging van de overgangsperiode.

De staatssecretaris heeft in het besluit verschillende situaties geschetst waarin bestaande fiscale regels gedurende de overgangsperiode van kracht blijven. Ter illustratie, gedurende de overgangsperiode blijven de volgende regelingen van toepassing:

Voor ondernemers:

  • Op een belang in een deelneming in het Verenigd Koninkrijk blijft de deelnemingsvrijstelling gedurende 2020 ongewijzigd van toepassing.
  • De fiscale eenheidsregeling blijft van toepassing voor een fiscale eenheid met een top- of tussenmaatschappij in het Verenigd Koninkrijk.
  • Op Research & Development-werkzaamheden die in het Verenigd Koninkrijk worden verricht, blijft de afdrachtvermindering S&O gedurende het belastingjaar 2020 van toepassing.
  • In het geval van emigratie naar het Verenigd Koninkrijk behoeft geen zekerheid te worden gesteld bij het opleggen van een conserverende aanslag voor de inkomstenbelasting.
  • Een betalingsregeling voor exitheffingen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting blijft mogelijk voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk.

Voor werknemers:

  • Inwoners van het Verenigd Koninkrijk kunnen onder voorwaarden het gehele belastingjaar 2020 kwalificerende buitenlandse belastingplichtige blijven.
  • Inwoners van het Verenigd Koninkrijk kunnen aanspraak maken op de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting indien zij aan de voorwaarden voldoen.

Tijdens de overgangsperiode zullen de EU en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen over de details van de relatie na de overgangsperiode. De EU en het Verenigd Koninkrijk zullen afspraken maken over onder andere de rechten van burgers en de voorwaarden waaronder ondernemers na de overgangsperiode zaken kunnen doen in en met het Verenigd Koninkrijk. Na de overgangsperiode kunnen banden met het Verenigd Koninkrijk fiscale gevolgen hebben. Het is daarom van belang om in kaart te brengen of, en zo ja, welke gevolgen de Brexit voor u of uw onderneming heeft.

Over de ontwikkelingen met betrekking tot de fiscale aspecten van de Brexit houden wij u op de hoogte.

Heeft u een vraag over de fiscale gevolgen van de Brexit, dan zijn wij beschikbaar om met u mee te denken en u te adviseren. Neem gerust contact op met Boris, Tom, Demi of Lennart.