Erfgenamen van executeur hoeven geen rekening en verantwoording af te leggen

In veel nalatenschappen is er een executeur aangesteld, om de nalatenschap te beheren. Deze executeur dient dan van zijn beheer rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen. Dit is in het erfrecht zo geregeld. Maar wat nu als de executeur komt te overlijden. Zijn de erfgenamen van de executeur dan gehouden om rekening en verantwoording af te leggen?

Aan de Hoge Raad werd onlangs de volgende zaak voorgelegd. Een notaris was aangesteld als executeur in een nalatenschap. De notaris/executeur kwam te overlijden en liet zijn echtgenote na als erfgename. Er ontstond een geschil over de vraag of de echtgenote van de notaris rekening en verantwoording diende af te leggen over het beheer dat de notaris tot aan zijn overlijden als executeur had gevoerd over de betreffende nalatenschap.

De zaak speelde nog onder het ‘oude’ erfrecht (zoals dit gold tot 1 januari 2003). Evenals in het huidige erfrecht gold onder het oude erfrecht dat een executeur verplicht is om bij het einde van zijn beheer rekening en verantwoording af te leggen aan de belanghebbenden. Hoewel de taak van de executeur eindigt bij diens dood, bestaat er geen verplichting tot rekening en verantwoording indien de executeur op het moment van zijn overlijden zijn werkzaamheden als executeur nog niet had afgerond. Er is geen rechtsregel die meebrengt dat deze verplichting dan overgaat op zijn erfgenamen. De rechten en plichten van de executeur zijn verbonden aan de hoedanigheid van executeur en die hoedanigheid gaat niet over op zijn erfgenamen, zodat ook de hieraan verbonden rechten en plichten niet overgaan. De erfgenamen zijn wel verplicht om aan de erfgenamen van de nalatenschap waarover de executeur het beheer voerde, melding te maken van het overlijden van de executeur.

Klik hier om de de hele uitspraak te lezen.