DuPont: een omvangrijk onheil

Het van oorsprong Amerikaanse chemiebedrijf ‘DuPont’ (in Nederland inmiddels overgenomen door ‘Chemours’) ligt al geruime tijd onder vuur vanwege de jarenlange uitstoot van giftige stoffen, waaraan (ex-)werknemers alsmede omwonenden en omwerkenden zijn blootgesteld geweest. In Amerika zijn in dat kader reeds juridische procedures gestart en het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook in Nederland juridische procedures gestart zullen worden. Het Nederlandse recht biedt onder omstandigheden immers de mogelijkheid om DuPont aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van de blootstelling aan giftige stoffen.

Het gaat primair om de (chemische) stoffen C8 en DMAc, welke in de Teflon- respectievelijk Lycrafabriek te Dordrecht werden verwerkt. Zowel C8 als DMAc zijn door de EU aangemerkt als een ‘zeer zorgwekkende stof’. Zo wordt C8  onder meer in verband gebracht met verschillende vormen van kanker. DMAc schijnt met name schadelijk te zijn voor onze voortplantingsorganen alsmede het ongeboren kind. Op 20 juli 2016 is DuPont bovendien in opspraak gekomen vanwege het gebruik van de kankerverwekkende stof Gen X.

Steeds meer wordt duidelijk dat de activiteiten van DuPont in Nederland een ernstig risico in het leven hebben geroepen voor de gezondheid van (ex-)werknemers, omwonenden en omwerkenden.

Onderzoeken RIVM en SZW
Vanzelfsprekend is deze kwestie in de Nederlandse politiek niet onopgemerkt gebleven en is er een grootschalig onderzoek ingesteld naar DuPont. In maart 2016 is in dat kader het RIVM-rapport ‘Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden’ verschenen. Volgens het RIVM is het waarschijnlijk dat omwonenden van de Teflonfabriek langdurig aan hogere C8-waarden zijn blootgesteld dan de door het RIVM vastgestelde grenswaarde voor chronische blootstelling. Het RIVM heeft meerdere scenario’s doorgerekend en in het ongunstigste geval is de grenswaarde 25 jaar lang overschreden. Bij dergelijke chronische blootstelling zijn gezondheidseffecten niet uit te sluiten.

Begin september is het RIVM gestart met een steekproef naar C8 in het bloed van omwonenden van de fabriek. De resultaten hiervan worden in april 2017 verwacht. Eerder lieten (ex)werknemers zich al testen op C8, waaruit naar voren is gekomen dat het bloed in veel gevallen nog steeds een hoge concentratie C8 bevat.

Ook de Inspectie SZW is een onderzoek gestart naar de huidige situatie bij DuPont: wat waren de werkprocessen en de daarbij behorende risicomaatregelen? Minister Asscher zal de Kamer binnenkort informeren over de bevindingen.

Hopelijk leveren de onderzoeksrapporten aanknopingspunten om DuPont verantwoordelijk te houden voor de vele schadegevallen. Duidelijk is in ieder geval dat het een zorgwekkende kwestie betreft die nog veel voeten in Nederlandse (en Amerikaanse) aarde zal hebben.

< Vorige

Volgende >

Spring naar toolbar