Opzegging selectieve distributieovereenkomst niet in strijd met kartelverbod en niet onrechtmatig

Inleiding

Shure Distribution Benelux B.V., hierna te noemen: Shure, hanteert een stelsel van selectieve distributie voor het distribueren van hoogwaardige audioproducten. X is aangesteld als distributeur. Vanaf 2013 zijn er telkens overeenkomsten gesloten met een looptijd van één jaar. Conform de contractuele opzegtermijn van drie maanden beëindigt Shure de laatste overeenkomst van bepaalde tijd tegen 1 april 2016. X acht de opzegging nietig wegens het ontbreken van een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging en stelt daarnaast dat de opzegtermijn onredelijk kort is en vordert in kort geding dat Shure de overeenkomst moet voortzetten tot een nieuwe overeenkomst is gesloten of totdat in de bodemprocedure hierover een uitspraak is gedaan.

Inzet van de rechtsstrijd

Shure heeft de overeenkomst beëindigd conform de contractuele opzegtermijn. De Voorzieningenrechter stelt dat deze termijn altijd mag worden aangehouden, tenzij zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en op grond daarvan een voldoende zwaarwegende grond moet worden aangevoerd voor de opzegging waarnaast dan een langere opzegtermijn zou moeten gelden. De Voorzieningenrechter acht deze omstandigheden niet aanwezig in de door X aangevoerde gronden, zijnde een gestelde afhankelijkheid van de omzet in de producten van Shure en een lange handelsrelatie.

X heeft ook aangevoerd dat Shure in strijd met het kartelverbod handelde en besloten zou hebben de overeenkomst te beëindigen omdat X te lage prijzen hanteerde, mede in de ogen van de concurrenten van Shure. Shure heeft zulks betwist en daarnaast gesteld dat haar hoogwaardige audioproducten een hoog serviceniveau verlangden en dat op grond daarvan een stelsel van selectieve distributie werd gehanteerd, op grond waarvan het X en de andere selectieve distributeurs slechts was toegestaan om aan eindgebruikers en geautoriseerde handelspartners – gespecialiseerde detail- en groothandel- te leveren. Het hoge serviceniveau dat werd nagestreefd kon slechts worden gegarandeerd door dealers die ook een winkel aanhouden. In strijd met het in de overeenkomst opgenomen verbod had X de producten te koop laten aanbieden op internetplatformen zoals Amazon en Hitmeister en daarnaast had X producten via tussenhandelaren, niet zijnde geautoriseerde handelspartners, aan de man gebracht. De Voorzieningenrechter acht geen strijd met het kartelverbod aanwezig en overweegt dat Shure geen bindende verkoopprijzen aan X en haar andere dealers heeft opgelegd.

Conclusie

In principe zijn partijen gebonden aan de in een distributieovereenkomst, die voor bepaalde tijd is gesloten, neergelegde opzegtermijn. De eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en de inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval kunnen echter meebrengen dat een opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat. Daarvan is niet snel sprake. De bewijslast daarvan rust op de partij tot wie de opzegging is gericht. In een systeem van selectieve distributie mag de verplichting aan een dealer worden opgelegd om slechts aan geautoriseerde handelspartners en eindgebruikers te leveren en geen gebruik te maken van internetsites van derden voor directe verkoop of zogenaamde internetplatformen (bijvoorbeeld Marktplaats, of, zoals in deze casus, Amazon of Hitmeister).

Ferry Weelen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?